آمار جستجو برای سال 1301 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1author_keyword:دب‍ی‍ر‌خ‍ل‍وت‌، ی‌.، س‍ردب‍ی‍ر114.29%0.00
2author_keyword:ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ی‍رزا آق‍اخ‍ان‌،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌114.29%0.00
3dateIssued_keyword:1301114.29%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true114.29%0.00
5subject_keyword:ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌114.29%0.00
6subject_keyword:ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ وح‍ک‍وم‍ت‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌114.29%0.00
7subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌114.29%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
7100.00%0.00