آمار جستجو برای روزنامه دولتی‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:1286412.12%0.00
2author_keyword:ص‍ن‍ی‍ع‌ال‍م‍ل‍ک‌ غ‍ف‍اری‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۲۲۹ ؟ - ۱۲۸۳ ق‌.، م‍دی‍ر39.09%0.00
3dateIssued_keyword:128326.06%0.00
4dateIssued_keyword:128426.06%0.00
5dateIssued_keyword:128526.06%0.00
6has_content_in_original_bundle_keyword:true26.06%0.00
7subject_keyword:ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ ق‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌26.06%0.00
8subject_keyword:ای‍ران‌ اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌. -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌26.06%0.00
9subject_keyword:ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۱۳ - ۱۲۴۷ ق‌.26.06%0.00
10subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌26.06%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
33100.00%0.24