آمار جستجو برای اطاق تجارت ایران و آلمان

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1529.41%260.00
2راه آهن211.76%1.50
3dateIssued_keyword:131515.88%0.00
4has_content_in_original_bundle_keyword:true15.88%0.00
5آزادی15.88%5.00
6آزادی 15.88%0.00
7آلمان15.88%5.00
8تجارت15.88%12.00
9شاه 15.88%0.00
10فیروز15.88%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
17100.00%0.00