آمار جستجو برای سیاست

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1ذغال216.67%0.00
2author_keyword:اس‍ک‍ن‍دری‌، ع‍ب‍اس‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌18.33%0.00
3author_keyword:م‍ی‍رزا ب‍اق‍رخ‍ان‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، س‍ردب‍ی‍ر18.33%0.00
4dateIssued_keyword:130218.33%0.00
5dateIssued_keyword:130318.33%0.00
6has_content_in_original_bundle_keyword:true18.33%0.00
7original_bundle_descriptions:(ذغال)18.33%0.00
8subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌18.33%0.00
9subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌18.33%0.00
10بویراحمد18.33%3.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
12100.00%0.00