آمار جستجو برای سیاست

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1ذغال213.33%0.00
2محمد باقر دستغیب مجلس چهاردهم213.33%0.00
3author_keyword:اس‍ک‍ن‍دری‌، ع‍ب‍اس‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌16.67%0.00
4author_keyword:م‍ی‍رزا ب‍اق‍رخ‍ان‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، س‍ردب‍ی‍ر16.67%0.00
5dateIssued_keyword:130216.67%0.00
6dateIssued_keyword:130316.67%0.00
7has_content_in_original_bundle_keyword:true16.67%0.00
8original_bundle_descriptions:(ذغال)16.67%0.00
9subject_keyword:ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌16.67%0.00
10subject_keyword:ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌16.67%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
15100.00%0.00