فولاد

 

روزنامه فولاد در سال ۱۳۰۳ شمسی در تهران تأسیس و منتشر شده و طرز انتشار آن هفته سه بار بوده است، نگارنده از این روزنامه نمونه‌ای در دست ندارم ولی روزنامه ایران مورخ ۲۹ جوزای ۱۳۰۳ شمسی تحت عنوان (انتشار) می‌نویسد جریده فولاد با قطع بزرگ از هفته آینده منتشر می‌شود. عجالتا هفته سه شماره با داشتن قسمتهای جالب توجه علمی و اجتماعی به معرض افکار هموطنان تقدیم خواهد شد (دفتر جریده فولاد).

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر