نجات وطن

 

روزنامه نجات وطن در تهران به صاحب امتیازی و مدیر مسؤلی (س، ح مدنی کاشانی) تأسیس و شماره اول آن در دو صفحه به قطع بزرگ و با چاپ سربی در (مطبعه مدیران باقرزاده) طبع و در تاریخ شنبه ۶ ذیحجه ۱۳۴۱ قمری مطابق ۲۹ سرطان ۱۳۰۲ منتشر شده است. مقاله افتتاحی روزنام که تحت عنوان (پایه و اساس) نوشه شده بدین قسم شروع میشود: «عمده مطلبی که ما را داخل صحنه پر آشوب کرد و بزرگترین جهتی که ما را از زوایه انزوا و تماشای این جنگل مولا به میدان مبارزه حیاتی پرتاب نمود همانا افعال متضاد و اقوال پریشان توده بود...» در صفحه اول این شماره رباعی نیز درج است: گویم سختی گر ز تو داری گوش گسر خیر صلاح خویشتن میطلبی برخیز زخواب جهل منشین خاموش از بهر نجات وطن خویش بگوش چاپ این رباعی به مناسبت ذکر کلمه نجات وطن که نام روزنامه است، می‌باشد. بقیه مندرجات شماره اول عبارت از اخبار داغه و تگلرافات و شکایات مردم ولایات است. ضمنا در همین شماره تکذیبی به امضای (مدنی کاشانی) مدیر روزنامه چاپ شده که خلاصه آن این است که در نمره ۱۲ و ۱۴ روزنامه قلم پاک در سرلوحه آن آقای مدنی کاشانی بعنوان مدیر روزنامه معرفی شده در صورتیکه این روزنامه ارتباطی با ایشان ندارد.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • نجات وطن.شماره 1 

    مدنی کاشانی، حسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (شرکت مطبعه مدرن, 1303-04-18)

  • نجات وطن.شماره 2 

    مدنی کاشانی، حسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (شرکت مطبعه مدرن, 1303-04-25)

  • نجات وطن.شماره 10 

    مدنی کاشانی، حسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (شرکت مطبعه مدرن, 1303-04-08)