ارمغان

 

مجله ارمغان یکی از مجلات ادبی و تاریخی مفید زبان فارسی است و مرحوم وحید با انتشار بیست و دو ساله این مجله خدمت گرانبهائی به زبان و ادبیات فارسی نموده است. آغاز تأسیس ارمغان در بهمن ماه ۱۲۹۸ شمسی در طهران بوده و به استثنای چند سال اول که به علت نداشتن چاپخانه اختصاصی انتشار ارمغان مرتب نبوده بقیه سنوات همه ساله ده شماره منتشر و به عوض شماره‌های یازده و دوازده کتاب نفیسی در شعر و ادب تقدیم مشترکین شده است. تصور نمی‌کنم کسی پیدا شود که کمترین ذوقی داشته و به مجله ارمغان آشنائی نداشته باشد. دوره‌های ارمغان،چنانکه مرحوم وحید کرارا در پشت جلدهای مجله نوشته؛ به منزله یک کتابخانه جامع و نفیسی است که از هر جهت مطالعه کننده را از داشتن بسیاری از کتب شعر و ادب بی نیازی می‌سازد. شرح حال شعرای قدیم و جدید؛ شعرای عالیقدر و متوسط؛ مباحث لغوی و تاریخی رساله‌های کوچک همه در این مجله یافت می‌شود. به اندازه مطالب آن متنوع و گوناگون است که هرگز خواننده را کسل و خسته ننموده و وقتی دوره یک ساله آن بدست می‌افتد شخص مایل است از آغاز تا انجام آن را قرائت کند. سال اول ارمغان - شماره اول سال مجله ارمغان به مدیری و مؤسسی (وحید دستگردی اصفهانی) در طهران تأسیس و در بهمن ۱۲۹۸ شمسی مطابق ۱۳۳۸ قمری؛ به چاپ سربی، در ۳۶ صفحه به قطع کوچک خشتی؛ منتشر شده است. شماره اول ارمغان با اشعاری که اثر طبع مرحوم وحید است تحت عنوان (مژده آغاز ارمغان یا مرام و مسلک ما) شروع می‌شود.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • ارم‍غ‍ان‌.شماره 1 

    وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۱ -، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1320)

  • ارم‍غ‍ان‌.شماره5-6 

    وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۱ -، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1320-06)

  • ارم‍غ‍ان‌.شماره9-10 

    وح‍ی‍د دس‍ت‍گ‍ردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۱ -، صاحب‌امتیاز، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1318-10)