كوشش

 

روزنامه کوشش در تهران به مدیری آقای (شکرالله صفوی) تأسیس و در سال ۱۳۰۱ شمسی منتشر شده است. شماره اول این روزنامه در جدی سال مذکور انتشار یافته و از آن تاریخ مرتبا هفته سه شماره در چهار صفحه هر صفحه۵ ستون منتشر شده پنج سال به نحو فوق منتشر شده و در اول سال ششم روزنامه کوشش به طور یومیه هفته شش شماره با قطع بزرگ و حروف خیلی ریز در چهار صفحه هر صفحه ۷ ستون انتشار یافته است. قیمت اشتراک روزنامه در آغاز تأسیس سالیانه یکصد ریال و شش ماهه ۵۵ ریال و تک شماره ۲۰ ریال تعیین شده شعار روزنامه که در هر شماره بالای اسم روزنامه چاپ شده آیه (لیس للانسان الا ماسعی) است. روزنامه کوشش از روزنامه‌هائی است که با اوضاع زمان و ایران جلو رفته و از این جهت تاکنون توانسته است خود را حفظ نماید.آقای شکرالله صفوی چند دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را داشت و تا دوره شانزدهم در مجلس بود. مطبعه سیروس که روزنامه در آن چاپ می‌شود به همت و با مساعی و کوشش آقای صفوی تأسیس و به کار افتاده است. در کتاب تاریخ نهضت ایران درباره آقای صفوی می‌نویسد: «میرزا شکرالله صفوی صاحب و مدیر روزنامه کوشش در طریق عمل ساعی و زبان روسی را به خوبی می‌داند.»

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • کوشش.شماره 4382 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-03)

 • کوشش.شماره 4372 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-05-22)

 • کوشش.شماره 4365 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-05-13)

 • کوشش.شماره 4351 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-04-27)

 • کوشش.شماره 4341 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-04-16)

 • کوشش.شماره 4404 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-31)

 • کوشش.شماره 4403 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-29)

 • کوشش.شماره 4401 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-26)

 • کوشش.شماره 4400 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-25)

 • کوشش.شماره 4399 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-24)

 • کوشش.شماره 4398 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-22)

 • کوشش.شماره 4397 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-21)

 • کوشش.شماره 4396 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-20)

 • کوشش.شماره 4395 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-19)

 • کوشش.شماره 4394 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-18)

 • کوشش.شماره 4392 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-15)

 • کوشش.شماره 4391 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-14)

 • کوشش.شماره 4390 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-13)

 • کوشش.شماره 4389 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-12)

 • کوشش.شماره 4388 

  حسینی‌صفوی، شکرالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول (مطبعه روشنائی, 1319-06-10)

View more