آمار جستجو برای سال 1320 ش.

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1dateIssued_keyword:13201622.54%0.00
2subject_keyword:علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌1622.54%0.00
3author_keyword:جوادی، فتح‌اله، سردبیر و مدیر مسئول‌1521.13%0.00
4author_keyword:شهیدی، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر1521.13%0.00
5author_keyword:مسعودی، عباس، ۱۲۷۵ - ، صاحب امتیاز و مدیر مسئول‌1521.13%0.00
6author_keyword:مسعودی، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول‌1521.13%0.00
7author_keyword:کردبچه، حسین،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر1521.13%0.00
8has_content_in_original_bundle_keyword:true1521.13%0.00
9132022.82%5.00
10author_keyword:ک‍ردب‍چ‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، س‍ردب‍ی‍ر22.82%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
71100.00%0.00