آمار جستجو برای اطلاعات جبهه‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1سقوط جنگنده در بندرعباس 150.00%0.00
2سقوط جنگنده در جنوب150.00%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
2100.00%0.00