آمار جستجو برای اتحاد مردم‌

بیشترین واژه‌های جستجو شده

واژه جستجو شدهجستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
1211.11%1668.50
2author_keyword:اعتمادزاده، محمود، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌211.11%0.00
3author_keyword:برومند، محمدتقی، سردبیر211.11%0.00
4author_keyword:پایدار، مرتضی، صاحب امتیازفرهی، امیر، مدیرمسئول211.11%0.00
5dateIssued_keyword:1330211.11%0.00
6has_content_in_original_bundle_keyword:true211.11%0.00
7subject_keyword:ایران -- سیاست و حکومت -- ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- نشریات ادواری ایران. مجلس شورای ملی -- انتخابات -- نشریات ادواری نفت -- ایران -- صنعت و تجارت -- جنبههای سیاسی -- نشریات ادواری نشریات ادواری فارسی211.11%0.00
8subject_keyword:علوم سیاسی -- نشریات ادواری‌211.11%0.00
9subject_keyword:نشریات ادواری فارسی‌211.11%0.00

مجموع

جستجوها٪ از مجموعتعداد صفحات بازدید شده / جستجو
18100.00%0.00