آمار

کل بازدید‌ها

مشاهده‌ها
آهنگ394

کل بازدید‌ها در هر ماه

July 2020August 2020September 2020October 2020November 2020December 2020January 2021
آهنگ000021114241

بیشترین مشاهده بر اساس کشور

مشاهده‌ها

بیشترین مشاهده بر اساس شهر

مشاهده‌ها