سال 1342 ش.

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • تحقیقات اقتصادی [مجله]. شماره 7-8 

    افشار، حسن، صاحب‌امتیاز؛ احمدی، عبدالرحیم، ۱۳۰۴ -، سردبیر (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی , 1342-12)

  • تحقیقات اقتصادی [مجله]. شماره 5-6 

    عمید، موسی، ۱۲۸۷ - ۱۳۴۲.، صاحب‌امتیاز؛ احمدی، عبدالرحیم، ۱۳۰۴ -، سردبیر (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی , 1342-03)