تئاتر

 

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • تئاتر.شماره 36 

    شریفخدایی، مجید، ۱۳۴۱ - ، مدیر مسئول؛ خاکی، محمدرضا، ۱۳۲۹ -، سردبیر؛ ناظرزاده کرمانی، فرهاد، ۱۳۲۶-، سردبیر؛ تقیان، لاله، سردبیر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز هنرهای نمایشی، انتشارات نمایش, 1382-06)

  • تئاتر.شماره 31-33 

    شریفخدایی، مجید، ۱۳۴۱ - ، مدیر مسئول؛ خاکی، محمدرضا، ۱۳۲۹ -، سردبیر؛ ناظرزاده کرمانی، فرهاد، ۱۳۲۶-، سردبیر؛ تقیان، لاله، سردبیر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز هنرهای نمایشی، انتشارات نمایش, 1381-12)