سال 1347 ش.

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • هنر و مردم [مجله]. شماره 76 

  خجسته، عنایت‌الله، سردبیر؛ خدابنده‌لو، ابوالقاسم، ۱۳۱۲ - ‬ ، مدیر مسئول (وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل روابط فرهنگی , 1347-11)

 • هنر و مردم [مجله]. شماره 74-75 

  خجسته، عنایت‌الله، سردبیر؛ خدابنده‌لو، ابوالقاسم، ۱۳۱۲ - ‬ ، مدیر مسئول (وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل روابط فرهنگی , 1347-10)

 • هنر و مردم [مجله]. شماره 73 

  خجسته، عنایت‌الله، سردبیر؛ خدابنده‌لو، ابوالقاسم، ۱۳۱۲ - ‬ ، مدیر مسئول (وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل روابط فرهنگی , 1347-08)

 • هنر و مردم [مجله]. شماره 72 

  خجسته، عنایت‌الله، سردبیر؛ خدابنده‌لو، ابوالقاسم، ۱۳۱۲ - ‬ ، مدیر مسئول (وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل روابط فرهنگی , 1347-07)

 • هنر و مردم [مجله]. شماره 71 

  خجسته، عنایت‌الله، سردبیر؛ خدابنده‌لو، ابوالقاسم، ۱۳۱۲ - ‬ ، مدیر مسئول (وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل روابط فرهنگی , 1347-06)

 • هنر و مردم [مجله]. شماره 70 

  خجسته، عنایت‌الله، سردبیر؛ خدابنده‌لو، ابوالقاسم، ۱۳۱۲ - ‬ ، مدیر مسئول (وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل روابط فرهنگی , 1347-05)

 • هنر و مردم [مجله]. شماره 69 

  خجسته، عنایت‌الله، سردبیر؛ خدابنده‌لو، ابوالقاسم، ۱۳۱۲ - ‬ ، مدیر مسئول (وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل روابط فرهنگی , 1347-04)

 • هنر و مردم [مجله]. شماره 67-68 

  خجسته، عنایت‌الله، سردبیر؛ خدابنده‌لو، ابوالقاسم، ۱۳۱۲ - ‬ ، مدیر مسئول (وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل روابط فرهنگی , 1347-03)

 • هنر و مردم [مجله]. شماره 66 

  خجسته، عنایت‌الله، سردبیر؛ خدابنده‌لو، ابوالقاسم، ۱۳۱۲ - ‬ ، مدیر مسئول (وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل روابط فرهنگی , 1347-01)