سنا (سامانه نشریات ایران): Recent submissions

در حال نمایش موارد 21 - 40 از 47878

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19758 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-13)

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19757 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-12)

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19756 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-11)

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19755 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-10)

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19754 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-09)

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19753 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-07)

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19752 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-06)

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19751 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-05)

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19750 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-04)

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19749 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-03)

 • اطلاعات، ضمیمه.شماره 19748 

  موسسه اطلاعات، صاحب امتیاز (موسسه اطلاعات, 1371-08-02)

 • اطلاعات هفتگی.شماره 891 

  جوادی ، فتح اله ، سردبیر و مدیر مسئول؛ شهیدی ، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر؛ کردبچه ، حسین ،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۷۵ - ، صاحب امیتاز و مدیر مسئول؛ مسعودی ، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول (شرکت ایرانچاپ(موسسه اطلاعات), 1337-07-25)

 • اطلاعات هفتگی.شماره نامشخص 

  جوادی ، فتح اله ، سردبیر و مدیر مسئول؛ شهیدی ، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر؛ کردبچه ، حسین ،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۷۵ - ، صاحب امیتاز و مدیر مسئول؛ مسعودی ، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول (شرکت ایرانچاپ(موسسه اطلاعات), 1349)

 • اطلاعات هفتگی.شماره 10484 

  جوادی ، فتح اله ، سردبیر و مدیر مسئول؛ شهیدی ، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر؛ کردبچه ، حسین ،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۷۵ - ، صاحب امیتاز و مدیر مسئول؛ مسعودی ، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول (شرکت ایرانچاپ(موسسه اطلاعات), 1349-03-01)

 • اطلاعات هفتگی.شماره 1193 

  جوادی ، فتح اله ، سردبیر و مدیر مسئول؛ شهیدی ، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر؛ کردبچه ، حسین ،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۷۵ - ، صاحب امیتاز و مدیر مسئول؛ مسعودی ، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول (شرکت ایرانچاپ(موسسه اطلاعات), 1347-06-20)

 • اطلاعات هفتگی.شماره 1361 

  جوادی ، فتح اله ، سردبیر و مدیر مسئول؛ شهیدی ، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر؛ کردبچه ، حسین ،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۷۵ - ، صاحب امیتاز و مدیر مسئول؛ مسعودی ، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول (شرکت ایرانچاپ(موسسه اطلاعات), 1346-10-01)

 • اطلاعات هفتگی.شماره 1331 

  جوادی ، فتح اله ، سردبیر و مدیر مسئول؛ شهیدی ، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر؛ کردبچه ، حسین ،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۷۵ - ، صاحب امیتاز و مدیر مسئول؛ مسعودی ، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول (شرکت ایرانچاپ(موسسه اطلاعات), 1346-03-05)

 • اطلاعات هفتگی.شماره 1222 

  جوادی ، فتح اله ، سردبیر و مدیر مسئول؛ شهیدی ، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر؛ کردبچه ، حسین ،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۷۵ - ، صاحب امیتاز و مدیر مسئول؛ مسعودی ، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول (شرکت ایرانچاپ(موسسه اطلاعات), 1344)

 • اطلاعات هفتگی.شماره 1220 

  جوادی ، فتح اله ، سردبیر و مدیر مسئول؛ شهیدی ، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر؛ کردبچه ، حسین ،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۷۵ - ، صاحب امیتاز و مدیر مسئول؛ مسعودی ، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول (شرکت ایرانچاپ(موسسه اطلاعات), 1344-01-01)

 • اطلاعات هفتگی.شماره 1205 

  جوادی ، فتح اله ، سردبیر و مدیر مسئول؛ شهیدی ، احمد، ۱۲۹۶ - ، سردبیر؛ کردبچه ، حسین ،۱۳۶۷ - ۱۲۹۹ ، سردبیر؛ مسعودی ، عباس ، ۱۲۷۵ - ، صاحب امیتاز و مدیر مسئول؛ مسعودی ، فرهاد، ۱۳۱۸ - ، مدیر مسئول (شرکت ایرانچاپ(موسسه اطلاعات), 1343-10-13)