عصر نهضت‌

 

شماره اول روزنامه عصر نهضت بصاحب امتیازی (ع. سدید) و مدیر مسئولی (ح. قربانی) روی یک ورق بزرگ طبع و در تاریخ یکشنبه ۱۹ رمضان مطابق ۱۵ ثور ۱۳۰۲ شمسی منتشر شده است. مقاله افتتاحی عصر نهضت بدین قسم شروع می‌شود: بنام خدا «اگرچه در طلیعه این نامه ملی مشروحا عقیده و مرام خود را بیان نمودیم ولی در این موقع که به نام خدای تعالی اولین قدم را در میدان مطبوعات می‌گذاریم بی مورد نیست که یک یادآوری دیگری...» شماره اول سال دوم عصر نهضت بصاحب امتیازی (مظفرالممالک) و مدیر مسئولی (حسین قربانی) تأسیس و روی یک ورق بزرگ چاپ و در تاریخ سه شنبه ۲۷ شعبان ۱۳۴۲ مطابق ۱۳ حمل ۱۳۰۲ منتشر شده است. در اول صفحه این شماره تحت عنوان (تأسف و معذرت) اینطور نوشته است: «چون روزنامه کوچک ما فقط با وجه آبونه و مساعدت مشترکین اداره می‌شود متأسفانه در نتیجه عدم توجه آقایان و نرسیدن وجوه اشتراک یک مدت متمادی در مضیقه افتاده انتشار نیافت اینک از این تأخیر معذرت می‌خواهیم امیدواریم در آتیه جبران ماسبق بشود.» شماره ۲ سال دوم عصر نهضت روی یک ورق بزرگ با چاپ سربی در مطبعه بوسفور (شعبه ۲) چاپ و در تاریخ غره ذیحجه الحرام مطابق ۱۳ برج سرطان ۱۳۰۳ شمسی منتشر شده است. عنوان تلگرافی: عصر نهضت، محل اداره: مسجد سراج الملک کوچه وقفی. تمام مطالب به اسم مدیر اداره است. اشتراک سالیانه تهران شش تومان. داخله ۷ تومان، خارجه ۸ تومان، تک نمره ۵ شاهی، اعلان بدون استثنا سطری یک قران، در زیر اسم روزنامه که با خط نستعلیق درشت نوشته شده سال تأسیس (۱۳۴۱) درج است .

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • عصر نهضت.شماره 1 

    سدید، ع.، صاحب امتیاز؛ مظفرالممالک، صاحب امتیاز؛ قربانی، حسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1302-01-13)