علم اخلاق

 

مجله علم و اخلاق به صاحب امتیازی (حبیب‌الله آموزگار) و مدیری (سیدمحمد حجت) در تهران تأسیس و در سال ۱۲۹۹ شمسی مطابق سال ۱۳۳۹ قمری منتشر شده است. شماره اول این مجله در برج دلو سال ۱۲۹۹ انتشار یافته و مجله مذکور نشریه (جمعیت علم و اخلاق) چنانچه روی جلد مجله معرفی شده، بوده است. مجله علم و اخلاق معمولا در ۳۲ صفحه بقطع کوچک در مطبعه سربی (تهران) واقع در خیابان لاله‌زار طبع و بطور ماهیانه منتشر شده است. وجه اشتراک مجله سالیانه در تهران دو تومان و شش ماهه ۱۲ قران و در ولایات اجرت پست اضافه می‌شده. قیمت تک نمره سی شاهی است. محل اداره: تهران، بازار مدرسه حسینی نمره ۲۲ جنب منزل آقای سید محمد حجت، محل تک فروشی: خیابان ناصریه، کتابخانه گنج دانش، حسن‌آباد، داروخانه جاوید. مندرجات علم و اخلاق بیشتر مطالب مربوط به اخلاق و به منظور اشاعه علوم اخلاقی و تهذیب اخلاق محصلین و جوانان تحریر می‌شده است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • ع‍ل‍م‌ و اخ‍لاق‌.شماره 2 

    آم‍وزگ‍ار، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۲۶۹ - ‏۱۳۵۹.‬، صاحب‌امتیاز؛ ح‍ج‍ت‌، م‍ح‍م‍د، مدیر مسئول (ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‌ و اخ‍لاق‌, 1299-12)

  • ع‍ل‍م‌ و اخ‍لاق‌.شماره 5 

    آم‍وزگ‍ار، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۲۶۹ - ‏۱۳۵۹.‬، صاحب‌امتیاز؛ ح‍ج‍ت‌، م‍ح‍م‍د، مدیر مسئول (ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‌ و اخ‍لاق‌, 1300-07)