مرور ماه 12 بر اساس تاریخ انتشار

  • پاسارگاد.شماره 14 

    زال‌پور، عبدالحسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (چاپ موسوی, 1331-12-18)

  • پاسارگاد.شماره 15 

    زال‌پور، عبدالحسین، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (چاپ موسوی, 1331-12-25)