قلم آزاد

 

روزنامه قلم آزاد در تهران به مدیری (حسین هاتفی) تأسیس و در سال ۱۳۰۲ شمسی منتشر شده است. شماره اول سال اول این روزنامه در چهار صفحه به قطع وزیری با چاپ سربی در مطبعه (سعادت) طبع گردیده و در تاریخ سه ۱۱۵   شنبه ۳۰ شعبان ۱۳۴۱ مطابق ۲۷ حمل ۱۳۰۲ منتشر شده است. محل اداره: تهران خیابان علاءالدوله، مدیر و نگارنده (حسین هاتفی) عنوان تلگرافی: تهران، قلم آزاد، عجالتا هفته یک شماره منتشر می‌شود. وجه اشتراک سالیانه داخله ۵۰ قران، شش ماهه ۳۰ قران، خارجه ۶۰ قران و ۳۵ قران، تک شماره شش شاهی. روزنامه قلم آزاد بدین قسم معرفی شده: «روزنامه سیاسی، ادبی، اجتماعی، تاریخی» مقاله افتتاحی آن بدین قسم شروع می‌گردد: «مرام ما قبل از آنکه شروع به نوشتن مرام و مسلک قلم آزاد بنمائیم لازم است مفاد مکتوب هفده سال قبل مرحوم مغفور طالب ف را که به مجدالاسلام کرمانی مدیر ندای وطن نوشته بود به نظر خوانندگان محترم برسانم...» مندرجات قلم آزاد به غیر از مقاله اساسی عبارت از مختصری اخبار و مکتوبات متفرقه است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر