م‍ری‍خ‌

 

یکی از روزنامه‌های زمان ناصرالدین شاه روزنامه مریخ است.نمره اول این روزنامه در چهارصفحه به قطع خشتی، با طبع سنگی در دارالطباعه خاصه در ارگ همایون و به خط نستعلیق زیر خوب چاپ و در تاریخ روز دوشنبه پنجم شهر محرم الحرام سنه ۱۲۹۶ هجری مطابق ۳۰ دسامبر ماه فرانسه ۱۸۷۸ مسیحی منتشر شده است. ادای قیمت سالیانه روزنامه ۹ هزار دینار و در سه قسط بوده است و قیمت اعلان سطری پنج شاهی است. اسم روزنامه(مریخ) با خط درشت در عنوان روزنامه چاپ شده و در دو طرف آن خصوصیات روزنامه درج است. منظور از تأسیس روزنامه مریخ درج وقایع و تواریخ نظامی و همچنین ضبط برخی مطالب علمی و اموری که انتشار آنها برای اطلاع ایرانیان لازم است بوده چنانچه در شماره اول در زیر عنوان روزنامه مریخ بدین قسم معرفی شده: «این روزنامه مریخ حاوی وقایع رسمیه نظامی عاکر دولت علیه ایران و ترجمه تلگرافهای رسمیه دول و جامع بعضی فصول مرتبطه به انتشار علوم متداوله در فرنگستان و غیهر و برخی مطالب که راجع به مدنیت وحقوق انسانیت است می‌باشد و در ذیل تاریخ قیاصره رومبة الکبری که تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده و در خاتمه جنگ آخرکه ما بین دولتین روس و عثمانی رو داده مسطور است.» روزنامه مریخ در مطبعه سنگی به خط نستعلیق خوب و ریز طبع شده و در هر صفحه آن دارای دو ستون و در انتهای صفحه چهارم این جمله: «رئیس کل دارالطباعه و دارالترجمه ممالک محرومه ایران صنیع الدوله محمدحسن» و یا کلمه (محمدحسن) درج است. و نیز در هر شماره فهرست مندرجات روزنامه در زیر عنوان آن چاپ شده است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • م‍ری‍خ‌.شماره 12 

  صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (دار‌الطباعه خاصه, 1296-10-10)

 • م‍ری‍خ‌.شماره 11 

  صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (دار‌الطباعه خاصه, 1296-08-16)

 • م‍ری‍خ‌.شماره 10 

  صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (دار‌الطباعه خاصه, 1296-07-26)

 • م‍ری‍خ‌.شماره 9 

  صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (دار‌الطباعه خاصه, 1296-06-29)

 • م‍ری‍خ‌.شماره 7 

  صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (دار‌الطباعه خاصه, 1296-05-06)

 • م‍ری‍خ‌.شماره 6 

  صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (دار‌الطباعه خاصه, 1296-04-20)

 • م‍ری‍خ‌.شماره 5 

  صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (دار‌الطباعه خاصه, 1296-03-25)

 • م‍ری‍خ‌.شماره 4 

  صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (دار‌الطباعه خاصه, 1296-03-05)

 • م‍ری‍خ‌.شماره 3 

  صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (دار‌الطباعه خاصه, 1296-02-18)

 • م‍ری‍خ‌.شماره 2 

  صنیع‌الدوله(اع‍ت‍م‍ادال‍س‍ل‍طن‍ه‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۹- ۱۳۱۳ق‌.، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (دار‌الطباعه خاصه, 1296-01-21)