آذر

 

شماره اول سال اول روزنامه آذر؛ با قطع بزرگ و چاپ سربی روی یک ورق در مطبعه (بوسفور) در تهران چاپ و در تاریخ ۱۸ صفر ۱۳۴۱ قمری مطابق ۲۷ میزان ۱۳۰۱ شمسی منتشر شده است. روزنامه آذر به صاحب امتیازی (م ض م) و مدیر مسئولی (زین العابدین فروزش) انتشار یافته. قیمت سالیانه ۵۰ قران ششماهه ۳۰ قران و سه ماهه ۵ قران است. ولایات قیمت پست افزوده می شود؛ تک نمره چهار شاهی. آدرس: تهران، شاه آباد. طرز انتشار هفتگی است.

از (اخطار اداری)که در این شماره ذکر شده معلوم میگرددکه روزنامه آذر به جای نجات ایران انتشار یافته و عبارت اخطار این است: این نمره آذر را مشترکین محترم به جای نجات ایران قبول کنند تا با مطبعه معین در خصوص طبع آذر قراردادکرده آنگاه هر یک در وقت انتشار خود منتشر خواهد شد که امروز برای خواهش صاحب امتیاز نو به مطبعه را به اذر واگذار کردیم.(فروش) و اما اینکه این شمارههای ۲۴ و ۳۰ نجات ایران رویداده؛ و در این شماره آذر به عمل آمده معلوم میشود لااقل به عوض شماره های بعد از ۳۰ نجات ایران است.

در عنوان روزنامه پس از چاپ (اخطار اداری) که فوقا آنرا نقل کردیم؛ درگوشه راست آن اسم روزنامه (آذر) به خط نسخ درشت و در زیر آن سال (۱۳۴۱) درج است. مقاله افتتاحی این شماره بدین قسم شروع می شود: به زبان تاریخ - مجلس چهارم در چه حال بود،مجلس سال مشروطیت ایران مصادف بود با استقرار حکومت شوروی سوسیالیستی روسیه و ظهور نتایج و موالید جنگ بین المللی در اروپا خصوصا و در تمام دنیا عموما... علاوه بر سرمقاله، دیگر و کمی اخبار داخله در آن درج است. و نیز در صفحه دوم آن رمان (عشق و ناکامی) به عنوان (کبوتر مهجور ۵) که قسمتهای سابق آن در روزنامه نجات ایران طبع گردیده؛ چاپ شده است.

نگارنده تاکنون بیش از شماره اول روزنامه آذر را ندیده و تصور نمی کنیم به غیر از همین یک شماره های دیگری از ان منتشر شده باشد.

نقل از : تاریخ جرائد و مجلات ایران تألیف محمد صدر هاشمی

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • آذر.شماره 1 

    زمانی، حسن، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1301-07-17)