اسلامی‌ [روزنامه]

 

روزنامه اسلامی به مؤسسی و مدیری (ع.م) در طهران تأسیس و شماره اول آن در تاریخ سه شنبه ۲۳ شعبان ۱۳۴۱ قمری منتشر شده است. در شماره اول نحوه انتشار روزنامه را عجالتا هفته دو شماره و بعد روزانه ضبط کرده ولی چون نگارنده بیش از شماره اول آنرا در دست ندارد نمی‌تواند راجع به طرز انتشار آن مطلبی اضافه نماید. روزنامه اسلامی روی یک ورق بزرگ با چاپ سربی در مطبعه (بوسفر) شعبه دو چاپ شده و با سرمقاله زیر شروع   شده است: «روزنامه نگاری ضرورت اجتماعی بشر و لوزم اشتراک افراد در تهیه موجبات و وسائل زندگانی موجب آنست که همراه در ایجاد وسائل و مقتضیات امرار حیات و ادامه هستی خود.... به همین نظر است که روزنامه اسلامی که اولین وظیفه‌اش ترویج دیانت مقدسه اسلام و لزوم اتحاد بین مسلمین است در پرتو شعاع آزادی برای خدمت به عالم معارف و استقلال ملت به تأییدات خداوندی و امداد دانشمندان اوراق پاک خود را منتشر می‌نماید. و من‌الله التوفیق. مندرجات روزنامه پس از سرمقاله عبارت از اخبار دارالشوری و بعد اخبار داخله و مقالات متنوعه است. همان قسم که در بالا اشاره شد نگارنده به عنوان نمونه بیش از شماره اول این روزنامه را در دست ندارد و خصوصیات روزنامه از شماره نمونه بدین قرار است: محل اداره: لاله زار. خانه وثوق نظام. عنوان تلگرافی اسلامی. قیمت اشتراک سالیانه مرکز و ولایات ۴ تومان، خارجه ۵ تومان. تک شماره چهار شاهی.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر