اصلاح‌

 

آغاز سال تأسیس اصلاح محرم ۱۳۲۷ قمری بوده و در روزنامه چهره نما شماره ۳ سال ششم، مورخ غره صفر ۱۳۲۷قمری، شرح زیر را راجع به تأسیس و انتشار اصلاح، تحت عنوان (نقل ازگرامی روزنامه اصلاح منطبعه بمبئی) نقل می‌نماید:«برای تأسیس این جریده جهاتی داریم که شاید تدریجا در طی مقالات خود به اظهارش پردازیم و حالا با وصف ضیق وقت همین قدر به ملاحظه کنندگان اعلام می‌داریم که ابدا قصدی جز خدمت به وطن و نوع خود نداریم و از این رو بالمره با هیچ کس طرف نبوده و نیستیم و فقط هم خود را بر اجراء آن خدمت مصروف کرده و می‌کنیم و با همین خرابی اسباب و حقارت آلات که دلالت کامل بر بضاعت مزجات ما دارد اقدام نموده امیدواریم مشترکین عظام و هم وطنان‌گرامی همین قدر بر ما منت نهاده عرایض ما را درست گوش دارند تا بلکه از توجهات الهی این سحاب مظلم از افق وطن مرتفع شود و من الله التوفیق.» ظاهرا از روزنامه اصلاح بیش از هشت شماره از سال سوم در بمبئی منتشر نشده و مدیر آن روزنامه را به طهران منتقل کرده است چه به شرحی که جداگانه ذکر خواهیم کرد روزنامه اصلاح در ذیحجه ۱۳۲۹ قمری در طهران منتشر شده است. صاحب امتیاز و مدیر مسئول (میرزا محمد رضای بوشهری) محل اداره طهران چراغ برق. محل اداره با روزنامه حیات یکجا بوده ولی مدیر مسئول حیات فلسفی است. نحوه انتشار اصلاح در هفته سه شماره بوده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • اصلاح.شماره 11 

  بوشهری، محمد‌رضا، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت, 1303-04-03)

 • اصلاح.شماره 8 

  بوشهری، محمد‌رضا، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت, 1303-03-24)

 • اصلاح.شماره 5 

  بوشهری، محمد‌رضا، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت, 1303-03-16)

 • اصلاح.شماره 4 

  بوشهری، محمد‌رضا، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت, 1303-03-14)

 • اصلاح.شماره 3 

  بوشهری، محمد‌رضا، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت, 1302-10-24)

 • اصلاح.شماره 2 

  بوشهری، محمد‌رضا، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت, 1302-10-13)

 • اصلاح.شماره 1 

  بوشهری، محمد‌رضا، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت, 1302-09-29)