ستاره ایران‌ [روزنامه]

 

روزنامه ستاره ایران در طهران به مدیری و سردبیری (میرزا حیسن خان - صبا ملقب به کمال السلطان) تاسیس و در سال ۱۳۳۳ قمری منتشر شده است. نحوه انتشار روزنامه یومیه بوده و به غیر از ایام تعطیل روزانه منتشر می شده است. شماره ۱۵۰ سال نهم روزنامه در شش صفحه به قطع بزرگ با چاپ سربی در (مطبعه فاروس) طبع و در تاریخ دوشنبه ۱۱ شعبان ۱۳۴۲ قمری مطابق ۲۷ حوت ۱۳۰۲ شمسی منتشر شده است. در این شماره در بالای سرمقاله عکس مرحوم (خیابانی) چاپ شده و در زیر آن این سطور درج است: «مرحوم خیابانی در تاریخ سه شنبه سلخ ذی حجة الحرام ۱۳۳۸ در اثر نهضت انقلابی آذربایجان که در زیر خاکستران آتش مقدس جمهوری مخفی بود به قتل رسید و قالب آزادی خواهان را مجروح نمود» پس از شرح مذکور(خلاصه‌کنفرانس مرحوم خیابانی) تحت عنوان «شاه به کجا می‌رود؟» طبع شده و این خلاصه با عبارات زیر شروع می‌شود: «انسان به این سمت که عضو یک هیئت اجتماعیه است باید علاقه‌مند باشد و انسان علاقه‌مند از حوادث و اتفاقاتی که در محیط و اطراف به ظهور می‌رسند متاثر میشود. اشخاص بی علاقه خود اندیش باید از هیئت جامعه طرد و اخراج شوند...» با مرگ مرحوم حسین صبا روزنامه ستاره ایران از بین نرفت و شورای عالی فرهنگ در تاریخ ۱۵ قوس ۱۳۰۳ شمسی امتیاز آنرا به نام آقای (اعتصام زاده) تصویب نمود و روزنامه ستاره پس از فوت آنمرحوم از تاریخ ۲۱ جدی ۱۳۰۳ در تحت مدیریت ایشان منتشر شد..

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more