ستاره ایران‌

 

روزنامه ستاره ایران در طهران به مدیری و سردبیری (میرزا حیسن خان - صبا ملقب به کمال السلطان) تاسیس و در سال ۱۳۳۳ قمری منتشر شده است. نحوه انتشار روزنامه یومیه بوده و به غیر از ایام تعطیل روزانه منتشر می شده است. شماره ۱۵۰ سال نهم روزنامه در شش صفحه به قطع بزرگ با چاپ سربی در (مطبعه فاروس) طبع و در تاریخ دوشنبه ۱۱ شعبان ۱۳۴۲ قمری مطابق ۲۷ حوت ۱۳۰۲ شمسی منتشر شده است. در این شماره در بالای سرمقاله عکس مرحوم (خیابانی) چاپ شده و در زیر آن این سطور درج است: «مرحوم خیابانی در تاریخ سه شنبه سلخ ذی حجة الحرام ۱۳۳۸ در اثر نهضت انقلابی آذربایجان که در زیر خاکستران آتش مقدس جمهوری مخفی بود به قتل رسید و قالب آزادی خواهان را مجروح نمود» پس از شرح مذکور(خلاصه‌کنفرانس مرحوم خیابانی) تحت عنوان «شاه به کجا می‌رود؟» طبع شده و این خلاصه با عبارات زیر شروع می‌شود: «انسان به این سمت که عضو یک هیئت اجتماعیه است باید علاقه‌مند باشد و انسان علاقه‌مند از حوادث و اتفاقاتی که در محیط و اطراف به ظهور می‌رسند متاثر میشود. اشخاص بی علاقه خود اندیش باید از هیئت جامعه طرد و اخراج شوند...» با مرگ مرحوم حسین صبا روزنامه ستاره ایران از بین نرفت و شورای عالی فرهنگ در تاریخ ۱۵ قوس ۱۳۰۳ شمسی امتیاز آنرا به نام آقای (اعتصام زاده) تصویب نمود و روزنامه ستاره پس از فوت آنمرحوم از تاریخ ۲۱ جدی ۱۳۰۳ در تحت مدیریت ایشان منتشر شد..

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ستاره ایران.شماره 17 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-05-15)

 • ستاره ایران.شماره 98 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-10-07)

 • ستاره ایران.شماره 99 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-10-08)

 • ستاره ایران.شماره 97 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-10-06)

 • ستاره ایران.شماره 95 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-10-04)

 • ستاره ایران.شماره 94 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-10-03)

 • ستاره ایران.شماره 93 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-10-01)

 • ستاره ایران.شماره 92 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-30)

 • ستاره ایران.شماره 91 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-29)

 • ستاره ایران.شماره 90 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-28)

 • ستاره ایران.شماره 89 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-27)

 • ستاره ایران.شماره 16 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-05-13)

 • ستاره ایران.شماره 87 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-24)

 • ستاره ایران.شماره 86 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-23)

 • ستاره ایران.شماره 88 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-26)

 • ستاره ایران.شماره 84 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-21)

 • ستاره ایران.شماره 85 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-22)

 • ستاره ایران.شماره 83 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-20)

 • ستاره ایران.شماره 82 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-19)

 • ستاره ایران.شماره 81 

  صبا، حسین، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول؛ کمال‌السلطان، حسین، سردبیر؛ دشتی، ش.ع. ، سردبیر (مطبعه تهران‌, 1300-09-17)

View more