شهاب ثاقب‌

 

رروزنامه شهاب ثاقب در طهران به مدیری (میرزا احمد نراقی) تاسیس و در سال ۱۳۳۳ قمری منتشر شده است. شماره اول سال اول شهاب ثاقب در هشت صفحه به قطع وزیری با چاپ سربی طبع و در تاریخ دوشنبه ۲۵ محرم الحرام ۱۳۳۳ قمری مطابق ۲۲ قوس ۱۲۹۲ شمسی و ۱۴ دسامبر ۱۹۱۴ میلادی منتشر میشد. در این شماره صاحب امتیاز و مدیر مسئول (آقازاده نراقی) و محل اداره: طهران. جلوخان شمس العماره و عنوان تلگرافی: طهران شهاب، معین گردیده است. نحوه انتشار روزنامه هفته سه نمره و قیمت تک نمره چهار شاهی است. در عنوان روزنامه، شهاب (روزنامه فارسی ملی مستقل الافکار) معرفی شده است و مندرجات آن پس از درج مقاله اساسی، اخبار داخله و بیشتر وقایع و اخبار مربوط به جنگ بین المللی است. مقاله افتتاحی روزنامه تحت عنوان (پروگرام دولت ایران به مناسبت افتتاح دوره سوم پارلمان) است و بعد متن نطق اعلی حضرت و سپس خلاصه از مذاکرات مجلس شورای ملی و حوادث اخیره جنگ بین الملل مندرجات شماره اول شهاب ثاقب را تشکیل می‌دهد. قبل از آنکه شماره اول روزنامه طبع و توزیع شود (بیان نامه) از طرف اداره روزنامه شهاب ثاقب در دو صفحه چاپ و در تاریخ پنج شنبه ۲۱ محرم ۱۳۳۳ قمری منتشر شده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more