نهضت اسلام‌

 

روزنامه نهضت اسلام به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی (اسدالله باغ بادرانی) در تهران تأسیس و در سال ۱۳۰۱ شمسی منتشر شده است. شماره دوم سال اول آن روی یک ورق بزرگ با چاپ سربی طبع و در تاریخ چهارشنبه ۲۵ ربیع الاول ۱۳۴۱ قمری مطابق ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ شمسی منتشر شده است. در این شماره صاحب امتیاز و مدیر مسئول (اسدالله باغ بادرانی) و سردبیران (سیدمهدی رضوی قمی) معرفی شده است. جای اداره: تهران خیابان اسلامبول در اداره قرن بیستم، عنوان تلگرافی نهضت اسلام نحوه انتشار روزنامه هفتگی بوده و بالای اسم روزنامه آیه (ان الدین عندالله الاسلام) چاپ شده است. در عنوان روزنامه نهضت اسلام روزنامه دیانتی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، ادبی معرفی شده و مندرجات آن پس از سرمقاله عبارت از اخبار داخله و یک قسمت پاورقی است که در شماره‌های نمونه بعنوان (رد برنیچر) نوشته شده است. از روزنامه نهضت اسلام چاپ تهران نگارنده فعلا تا شماره ۸۱ مورخ یک شنبه ۲۳ رجب ۱۳۴۱ قمری مطابق ۲۰ حوت ۱۳۰۱ در دست دارم. روزنامه نهضت اسلام پس از چندی که در تهران منتشر می‌شد، محل طبع و انتشرا آن به اصفهان انتقال پیداکرد و شماره اول این روزنامه که در اصفهان منتشر شد روی یک ورق بزرگ با چاپ سنگی در مطبعه حب المتین طبع و در تاریخ ۸ شعبان ۱۳۴۲ قمری مطابق ۲۴ حوت ۱۳۰۲ منتشر شده است. مقاله افتتاحی روزنامه تحت عنوان (وضعیات حاضره) و به این قسم شروع می‌گردد: «جمهوریت - قسمتی موضوع جمهوریت در مغز حساسین ملت ایران جاگرفته و بطوری این جوهر در وجود جامعه ایرانی تولدی و تقویت شده که عجالتا نمی‌توان از تعمق و تدقیق تدریجی در افکار عمومی حکیمت نمود. آنچه فعلا مشاهده می‌کنیم این است که ملت ایران یکصدا و یکنواخت تغییر رژیم سلطنت مشروطه ایران را به وضع حکومت جمهوری از دارالشورای ملی تقاضا دارند...» اسم روزنامه به خط نستعلیق درشت نوشته و بالای آن آیه (ان الدین عندالله الاسلام) بعنوان شعار روزنامه چاپ شده است. نهضت اسلام در اصفهان منحصرا به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی (اسدالله باغ بادرانی) منتشر شده است. میرزا اسدالله باغ بادرانی نامبرده از اهالی باغ بادران قراء نزدیک اصفهان است . آنچه نگارنده از احوال او اطلاع دارم این است که در سنوات اخیر در اداره آمار اصفهان خدمت می‌کرد و در سال ۱۳۲۸ شمسی در اصفهان فوت نمود.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • نهضت اسلام.شماره 1 

    باغ بادرانی، اسدالله، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1302-12-24)