جارچی ملت‌

 

روزنامه جارچی ملت در طهران به مدیری «آقا سید حسین ابراهیم‌زاده» تاسیس و در سال ۱۳۲۸ قمری منتشر شده است، شماره ۱۰ سال اول در چهار صفحه به قطع ۵ر ۶ در هر ۱۲؛ با چاپ سنگی «مطبعه میرزا علی اصغر» طبع و در تاریخ شنبه ۱۷ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ قمری منتشر شده است. اسم روزنامه به خط شکسته درشت و در بالای آن «مشرویه بی‌قانون» و در یکطرف «آزادی. استبداد» و در طرف دیگر «توقیف قانون» و در زیر آن این شعر درج است: «مشروطه نگهدار که مشروطه نکوست * هم لایق دشمن است و هم لایق دوست» در این شماره و همچنین در سایر شماره‌ها صفحات اول و آخر روزنامه مشتمل بر کاریکاتور می‌باشد. جارچی ملت پس از توقیف و تعطیل یک ساله، چنانکه اشاره کردیم سال ۱۱ خود را در ۱۲۹۹ شمسی شروع نموده و در سال مذکور مرتبا هر ماهی سه یا چهار شماره منتشر نموده است. از این پس نیز جارچی ملت کم و بیش منتشر گردیده تا سال ۱۳۰۵ شمسی که در ۲۹ فروردین این سال شورای عالی فرهنگ امتیاز روزنامه را در تهران به آقای «میرزا علیخان ندائی» واگذاشته و از آن پس جارچی ملت به مدیری آقای میرزا علیخان ندائی انتشار یافته. وجه اشتراک آن سالیانه ۶۰ قران شش ماهه ۳۵ قران، خارجه ۸۰ قران، ۴۵ قران. تک شماره ۶ شاهی پسص از یک ماه یک قران است لازم است یادآور شویم با اینکه موسس روزنامه ابراهیم‌زاده بوده ولی پس از واگذار شدن روزنامه به آقای ندائی همه جا «موسس و مدیر علی ندائی» نوشته شده است. محل اداره و وجه اشتراک روزنامه در دوره اول از این قرار است: طهران. خیابان ناصری. اداره توزیع کل جراید. طهران ۸ قران سایر بلاد ۱۰ قران، ممالک خارجه ۵ فرانک تک نمره در طهران ۳ شاهی، در سایر بلاد ۴ شاهی. قیمت اعلانات سطری دهشاهی. عنوان بعضی از سرمقاله‌های روزنامه در دوره دوم بدین قرار است: کابینه قدیم و جدید واقعه روز سه شنبه الغاء کاپیتولاسیون اصلاح قوه قضائیه امضای قرارداد تجارتی دولتین ایران و روس.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • جارچی ملت.شماره 8 

  منشیزاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1342-08-02)

 • جارچی ملت.شماره 7 

  منشیزاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1342-07-24)

 • جارچی ملت.شماره 6 

  منشیزاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1342-07-17)

 • جارچی ملت.شماره 14 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-03-28)

 • جارچی ملت.شماره 15 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-04-03)

 • جارچی ملت.شماره 13 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-03-21)

 • جارچی ملت.شماره 12 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-03-14)

 • جارچی ملت.شماره 11 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-03-08)

 • جارچی ملت.شماره 10 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1303-02-31)

 • جارچی ملت.شماره 9 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1302-12-25)

 • جارچی ملت.شماره 8 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1302-12-18)

 • جارچی ملت.شماره 7 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1302-12-11)

 • جارچی ملت.شماره 6 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1302-12-04)

 • جارچی ملت.شماره 9 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1331-12-03)

 • جارچی ملت.شماره 5 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1302-11-10)

 • جارچی ملت.شماره 8 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, ny-10-26)

 • جارچی ملت.شماره 10 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, 1335-07-28)

 • جارچی ملت.شماره 6 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, ny-10-09)

 • جارچی ملت.شماره 7 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, ny-10-16)

 • جارچی ملت.شماره 5 

  منشی‌زاده تبریزی، حسن، مدیرمسئول‌ (مطبعه برادران باقر‌زاده, ny-09-27)

View more