وفا

 

مجله وفا که موجد و نگارنده آن آقای نظام کاشانی است به مدیری (عبدالحسین میکده) در تهران تأسیس و شماره اول آن در برج حمل ۱۳۰۲ شمسی مطابق اردیبهشت ۸۴۵ جلالی منتشر شده است. مجله وفا ماهانه بوده و در پانزدهم هر برج در ۳۱ صفحه به قطع متوسط در مطابع مختلف سربی تهران مانند مطبعه (فاروس) و مطبعه (روشنائی) طبع و توزیع شده است. مجله وفا مجله‌ای است ادبی و بیشتر مندرجات و مقالات و شعار آن که به قلم ع. میکده و ن. وفا نوشته شده عبارت از مطالب ادبی است. در قسمتهای ادبی گاهی اشعاری از شعرای متقدمین و شعرای متوسط چاپ شده و فی المثل در شماره دوم سال دوم (تعزیت نامه که صباحی پس از فوت آذر برای هاتف اصفهانی فرستاده و جواب هاتف) با ذکر مختصر شرح حالی از آذر و صباحی درج شده است. مجله وفا در فروردین ۱۳۰۲ تأسیس و تا اسفند ۱۳۰۴ دو سال مرتب ۲۴ شماره منتشر شد و بعد از آن برای همیشه تعطیل شده است. مجله وفا یکی از مجلات ادبی ایران و دارای مقالات اجتماعی و تاریخی و علمی بوده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • وفا.شماره 2 

    نظام وفا، ۱۲۶۷-۱۳۴۳.138654، صاحب‌امتیاز؛ میکده، عبدالحسین، ۱۲۷۹-135383، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1303-02-nd)

  • وفا.شماره 1 

    نظام وفا، ۱۲۶۷-۱۳۴۳.138654، صاحب‌امتیاز؛ میکده، عبدالحسین، ۱۲۷۹-135383، مدیر مسئول ([بی‌نا], 1303-01-nd)