مجلس‌

 

روزنامه مجلس در تهران به مدیری (میرزامحمدصادق طباطبائی) و دبیری (ادیب الممالک) تأسیس و شماره اول آن در هشت صفحه به قطع ۲۰ در ۴۶ سانتیمتر با چاپ سربی (مطبعه سربی خورشید واقع در خیابان ناصریه) طبع و در تاریخ یکشنبه هشتم شوال المکرم ۱۳۲۴ قمری مطابق ۱۲۸۵ شمسی و ۲۵ نوامبر ماه فرانسه و انگلیسی و ۱۲ نویاسر روسی ۱۹۰۶ میلادی و ۱۳ تیر ماه ۱۲۷۶ یزدگردی و ۱۳ تشرین الاخر ۲۲۱۸ رومی و ۹ آر ماه ۸۲۸ جلالی انتشار یافته است. نحوه انتشار روزنامه مجلس در ابتدا تا مدت سه ماه هفته چهار شماره (ایام شنبه و یکشنبه و سه‌شنبه و پنجشنبه) و پس از سه ماه یعنی از شماره ۶۸ مورخ به تاریخ ۲۵ صفرالمطفر ۱۳۲۵ قمری یومیه شد و باستثنای روزهای جمعه همه روزه منتشر می‌شده است. در هر شماره در زیر عنوان روزنامه مجلس بدین قسم معرفی شده: «این روزنامه بکلی مطلق و آزاد است و در مباحث و مذاکرات و مشروعات مجلس شورای ملی ایران و کلیه امور پلتیکی و تجارتی و اجتماعی و آنچه راجع به اصلاحات ملکی و امور ملی و مربوط به فواید عامه و عواید نوعیه و دائر به حقوق عالم اسلامیت و اجراء احکام اسلام و مدافعه حدود وطن باشد با کمال آزادی سخن می‌راند، مذاکرات یومیه دارالشورای‌کبری و لوایح و مقالات و افکار ملت را در موارد مذکوره بالخصوص منتشر خواهد نمود.» روزنامه مجلس تا موقع بمباران و پیشامد وقایع خونین تهران مرتب منتشر می‌شده و با پیدایش این حوادث و تبعید مدیران آقا میرزا محمدصادق طباطبائی این روزنامه نیز مانند سایر جراید تهران تعطیل شده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • مجلس.شماره 83 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-03-20)

 • مجلس.شماره 81 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-03-16)

 • مجلس.شماره 149 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-24)

 • مجلس.شماره 150 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-25)

 • مجلس.شماره 147 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-21)

 • مجلس.شماره 148 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-23)

 • مجلس.شماره 146 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-20)

 • مجلس.شماره 145 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-19)

 • مجلس.شماره 80 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-03-14)

 • مجلس.شماره 144 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-13)

 • مجلس.شماره 141 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-09)

 • مجلس.شماره 143 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-11)

 • مجلس.شماره 142 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-10)

 • مجلس.شماره 140 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-07)

 • مجلس.شماره 139 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-06)

 • مجلس.شماره 137 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-04)

 • مجلس.شماره 138 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-05)

 • مجلس.شماره 135 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-02)

 • مجلس.شماره 136 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-06-03)

 • مجلس.شماره 125 

  طباطبایی، محمد‌صادق،۱۲۶۰ ؟ - ، مدیر؛ کاشانی، یحیی، مدیر (مطبعه خورشید, 1325-05-30)

View more