میهن‌

 

روزنامه میهن در شهر اصفهان به مدیری و نگارندگی (ا.ب شیروانی) تأسیس و در سال ۱۲۹۸ شمسی مطابق ۱۳۳۷ قمری منتشر شده است. روزنامه میهن هفته دو بار چاپ و پخش می‌شده و در عنوان هر شماره مرام و مسلک روزنامه بدین قسم معرفی شده است: «فرخوئی، میانه جوئی، سیاسی، فرهنگی، سخن سرائی، پیام‌گستری». میهن از روزنامه‌هائی بوده که در آن موقع طرفدار بکار بردن واژه‌های فارسی سره بوده و جملاتی که در آن به کار می‌برده حتی المقدور به پارسی سره نوشته شده چنانچه سطر فوق شاهد آن است و نیز به جای کلمات مدیر و نگارنده که در عنوان   روزنامه‌ها معمول است در این روزنامه آورده شده نیز بعضی از مقالات روزنامه در اطراف چگونگی زبان فارسی و آلودگی آن با زبان عربی می‌باشد. با وجود اینها میهن بیش از یک روزنامه محلی نیست. میهن با قطع متوسط و با چاپ سربی در مطبعه (حبل المتین اصفهان) طبع و در چهار صفحه توزیع شده. علاوه بر سرمقاله و مقالات دیگر روزنامه، اخبار اصفهان و سایر شهرهای ایران نیز در این روزنامه دیده می‌شود. شعار روزنامه که در عنوان آن نوشته شده است جمله (حب الوطن من الایمان) است که به خط نسخ نوشته شده و در زیر آن یکی از اشکار مجسمه‌های تخت جمشید (اسب بالدار و چند ستون از ستونهای تخت جمشید) و در روی آن اسم روزنامه (میهن) با خط نستعلیق نوشته شده است .

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • میهن.شماره 26 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-10-02)

 • میهن.شماره 15 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-08-09)

 • میهن.شماره 9 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-07-19)

 • میهن.شماره 8 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-07-16)

 • میهن.شماره 7 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-07-09)

 • میهن.شماره 45 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1299-01-01)

 • میهن.شماره 48-49 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1299-01-20)

 • میهن.شماره 46-47 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1299-01-12)

 • میهن.شماره 50 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1299-01-30)

 • میهن.شماره 42 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-12-21)

 • میهن.شماره 6 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-07-05)

 • میهن.شماره 44 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-12-28)

 • میهن.شماره 38 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-12-08)

 • میهن.شماره 41 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-12-18)

 • میهن.شماره 39 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-12-11)

 • میهن.شماره 35 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-11-23)

 • میهن.شماره 37 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-12-02)

 • میهن.شماره 33 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-11-16)

 • میهن.شماره 36 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-11-27)

 • میهن.شماره 28 

  شیروانی، ابوطالب، ۱۲۶۹؟ - ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ بروجردی، محمدحسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه حبل‌المتین‌, 1298-10-10)

View more