بیطرف

 

روزنامه بیطرف در طهران به مدیری «حسین خان» تأسیس و منتشر شده است متأسفانه نگارنده با تمام کوشش و جد و جهدی که نموده تاکنون نمونه‌ای از این روزنامه به دست نیاورده و لذا توضیح زیادی درباره آن نمی‌توانم بدهم. فقط به نقل تقریظی که در شماره ۴ سال ۱۱چهره‌نما مورخ غره ربیع‌الثانی ۱۳۲۲ قمری نوشته شده اکتفا می‌نمایم. متن عبارت تقریظ این است: «گرامی روزنامه بی‌طرف منطبعه طهران اثر خامه دانشمند زمانه فاضل امجد یگانه «میرزا حسین خان» این مجله از مزایای فائقه قدرت قلم مدیر معالی ضمیرش عبارت از ۲۰ صفحه به ورقه نیم ورق نصف به فارسی و نصف به فرانسه و گاهی به اقتضای وقت قسم فارسی او زیادتر از فرانسوی می‌گردد و به مناسبت وقت و مقام مصور و کلیشه برخی مرتسم می‌گردد و این نخستین روزنامه‌ای است که در وطن عزیز ما به فارسی و فرانسوی توأم انتشار می‌یابد.» لازم است یادآور شویم که برای رفع احتمال که این آقای حسین خان همان آقای پرویز مدیر کتابخانه طهران باشد، نامه‌ای به ایشان نوشتم و ایشان در پاسخ‌نامه مذکور اظهار بی‌اطلاعی نموده و نوشتند تاکنون روزنامه‌ای به این اسم نشنیده بودم .

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • بیطرف.شماره 23 

    حسین‌خان، مدیر مسئول‌؛ یوسف زاده، حسین، مدیر مسئول‌ (مطبعه بوسفور, تاریخ نامش)