مرور ماه 10 بر اساس موضوع "علوم اجتماعی -- نشریات ادواری‌"