ح‍ق‍ای‍ق‌

 

روزنامه مصور و هفتگی حقایق در شهر بادکوبه به مدیری «میرزا علی محمد خان اویسی» تاسیس و در سال ۱۳۲۵ قمری منتشر شده است. شماره اول این روزنامه در تاریخ هفتم صفر سال مذکور منتشر شده و جمعا از این روزنامه هشت شماره انتشار یافته است. آقای میرزا علی‌محمد خان اویسی اهل اصفهان ادیبی فاضل و دانشمند و عالمی سیاسی و خردمند می‌باشد. هنگامیکه روزنامه حقایق را منتشر می‌ساخته در بادکوبه نایب کنسول ایران بوده است. وی علاوه بر روزنامه حقایق کتابی به زبان فارسی به نام «سرگذشت پرویز» تالیف و در اسلامبول به طبع رسانیده است. این کتاب حاوی دو پرده نمایش تاریخی است که درکمال سادگی و حلاوت یک رشته از اوضاع تاریخی دربار خسرو پرویز را به نظم درآورده و در پایان آن تمثال «زردشت، خسرو پرویز، شیرویه و تجلی زردشت» را به چاپ رسانیده است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ح‍ق‍ای‍ق‌.شماره 4 

  اوی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۳ - ، مدیر و س‍ردب‍ی‍ر (م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ی‍وض‍ات‌، ک‍اس‍پ‍ی‌, 1325-05-08)

 • ح‍ق‍ای‍ق‌.شماره 5 

  اوی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۳ - ، مدیر و س‍ردب‍ی‍ر (م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ی‍وض‍ات‌، ک‍اس‍پ‍ی‌, 1325-06-09)

 • ح‍ق‍ای‍ق‌.شماره 6 

  اوی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۳ - ، مدیر و س‍ردب‍ی‍ر (م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ی‍وض‍ات‌، ک‍اس‍پ‍ی‌, 1325-08-01)

 • ح‍ق‍ای‍ق‌.شماره 1 

  اوی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۳ - ، مدیر و س‍ردب‍ی‍ر (م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ی‍وض‍ات‌، ک‍اس‍پ‍ی‌, 1325-02-07)

 • ح‍ق‍ای‍ق‌.شماره 2 

  اوی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۳ - ، مدیر و س‍ردب‍ی‍ر (م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ی‍وض‍ات‌، ک‍اس‍پ‍ی‌, 1325-03-07)

 • ح‍ق‍ای‍ق‌.شماره 3 

  اوی‍س‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۳ - ، مدیر و س‍ردب‍ی‍ر (م‍طب‍ع‍ه‌ ف‍ی‍وض‍ات‌، ک‍اس‍پ‍ی‌, 1325-04-08)