مرور سال 1327 ش. بر اساس تاریخ انتشار

  • آرشیتکت.شماره 6 

    مشیری، ایرج، صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر؛ انجمن آرشیتکتهای ایرانی دیپلمه‌ (انجمن آرشیتکهای ایرانی دیپلمه‌, 1327-04)