مرور سال 1365 ش. بر اساس تاریخ انتشار

  • اث‍ر.شماره 12-14 

    آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌زاده‌ ش‍ی‍رازی‌، ب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۱۵ - ‏۱۳۸۶.‬، مدیر مسئول (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری, 1365-12)