عصر جدید

 

روزنامه عصر جدید در تهران به طور هفتگی در تحت نظر و مدیریت (عبدالحمید خان متین السلطنه) تأسیس و شماره اول آن در تاریخ شنبه ۱۲ ذی‌القعده ۱۳۳۲ قمری مطابق ۳اکتبر ۱۹۱۴ میلادی توزیع شده است. خصوصیات عصر جدید برخلاف روزنامه‌های معمولی آنزمان در عنوان روزنامه چاپ نشده و از محل اداره و مرام و مسلک روزنامه و قیمت اشتراک در بالای صفحه اول ذکری نگردیده و تمام این خصوصیات در خلال صفحات روزنامه نوشته شده است. و بلکه در عنوان هر شماره اسم روزنامه (عصر جدید) به خط نسخ و اسم مدیر روزنامه و فهرست مندرجات طبع گردیده است. عصر جدید معمولا در ۱۲ صفحه به قطع وزیری بزرگ در مطبعه سربی (مطبعه ایران - لاله‌زار) طبع شده و مندرجات آن بیشتر اخبار مربوط به وقایع جنگ بین الملل و ذکر فتوحات متفقین و متحدین است. برای اطلاع از مندرجات روزنامه فهرست مطالب شماره اول را نقل می‌نمائیم: یادداشت هفته، نمایندگان دارالشوری ملی، وضعیت بازار تهران، پایتخت دربار همیونی، اطلاعات خارجه، بعد از چهارده سال روابط آلمان و اتریش قبل از جنگ، انهدام شهر لوون، محاکمه مادام کایو، آلمانها چگونه وارد بروکسل شدند، سرعت حرکت قشون آلمان و شعبه مطبوعات، محاکمه مادام کایو، کامنتا تألیف جدید هلیگلاند، آخرین اخبار. برخلاف تمام جراید که در شماره اول مقاله افتتاحی روزنامه را به ذکر خط مشی و مرام سیاسی خود اختصاص ۳۲   می‌دهند در این روزنامه بعوض این قبیل مقاله تحت عنوان (یادداشت هفته) مقاله راجع به جنگ بین الملل نوشته است. مقاله مذکور بدین قسم شروع می‌شود: «با اطلاعات ناقصی که از منابع مختلف المنافع آن هم پس از حک و اصلاح چند از وقایع جنگ بین الملل به ایران می‌رسد خیلی مشکل است که وضعیت میدانهای جنگ را از روی صحت و یقین دانست. همین قدر معلوم است که قوای آلمان...» .

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • عصر جدید.شماره 99 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-30)

 • عصر جدید.شماره 98 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-25)

 • عصر جدید.شماره 97 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-23)

 • عصر جدید.شماره 96 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-21)

 • عصر جدید.شماره 95 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-18)

 • عصر جدید.شماره 94 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-16)

 • عصر جدید.شماره 93 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-11)

 • عصر جدید.شماره 92 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-09)

 • عصر جدید.شماره 91 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-07)

 • عصر جدید.شماره 90 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-04)

 • عصر جدید.شماره 89 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-07-02)

 • عصر جدید.شماره 88 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-06-29)

 • عصر جدید.شماره 87 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-06-26)

 • عصر جدید.شماره 86 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-06-24)

 • عصر جدید.شماره 85 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-06-22)

 • عصر جدید.شماره 84 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-06-19)

 • عصر جدید.شماره 83 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-06-17)

 • عصر جدید.شماره 82 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-06-15)

 • عصر جدید.شماره 81 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-06-12)

 • عصر جدید.شماره 80 

  ثقفی، عبدالحمید‌بن‌عبدالباقی،۱۲۹۶- ۱۳۳۵ق.، مدیرمسئول‌ (مطبعه طهران, 1335-06-08)

View more