اتحاد

 

تاریخ دانشمندان آذربایجان می‌نویسد: روزنامه اتحاد را نگارنده (منظور میرزا محمد علیخان تربیت است) در غره صفر ۱۳۲۶ قمری تأسیس نمودم. بتصریح مرحوم تربیت این روزنامه هفته دو بار چاپ می‌شده و جمعا بیست و پنج شماره از آن منتشر گردیده است.کسروی در تاریخ مشروطه ایران در باره روزنامه اتحاد می‌نویسد: «اتحاد را انجمن اتحاد بنیاد گذارد که از نیمه‌های اسفند ۱۲۸۶ شمسی بیرون آمد. در تبریز چون با دوجی جنگ گرفت و سامان شهر بهم خورد تا دو ماه کما بیش روزنامه از سوی اسلامیه نوشته می‌شد و بدین‌سان می‌گذشت تا انجمن اتحاد این روزنامه را بنیادگزارده بیرون داد و پس از چند روزی هم انجمن باز بیرون آمد و تا زمان جنگ و آشوب هر دو پایدار میبود.» رویهمرفته روزنامه اتحاد بیش از چهار ماه منتشر نشده و در اوایل صفرتأسیس و اواخر جمادی الاولی ۱۳۲۶ برای همیشه تعطیل شده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more