دموکراسی

 

روزنامه دموکراسی در طهران به صاحب امتیازی و مدیری «میرزا عبدالحسین‌خان مشایخی» تاسیس و شماره اول سال اول آن روی یک ورق بزرگ در تاریخ سه‌شنبه سلخ شعبان ۱۳۴۱ قمری مطابق ۲۷ حمل ۱۳۰۲ و ۱۷ آوریل ۱۹۲۳ منتشر شده است: محل اداره روزنامه طهران. خیابان شاه آباد، نمره ۲۷. آدرس تلگرافی: طهران دموکراسی. نحوه انتشار روزنامه هفته چهار شماره روزهای یکشنبه؛ سه‌شنبه؛ پنجشنبه و جمعه بوده و در عنوان آن نوشته است: «این نامه ملی با نظر و مراقبت هیئت تحریریه از عناصر صالح آزادیخواه ادای وظیفه خواهد نمود.» مقاله افتتاحی روزنامه بدین قسم شروع می‌شود: «مقصد ما. به یاری خدای متعال اقدام به تحریر و نشر نامه دموکراسی نموده تا نیت پاک و فکر خالی از اغراض و آلایش امید....» بهای روزنامه داخله سالیانه ۵۰ قرآن، شش ماهه ۳۰ قرآن خارجه به علاوه اجرت پست. تک شماره ۳ شاهی. مندرجات روزنامه دموکراسی عبارت از اخبار داخله و خارجه و مقالات مختلف است. از این روزنامه فعلا تا شماره ۲۲ سال اول مورخ دوشنبه ۱۷ ذیقعده ۱۳۴۱ قمری در دست است .

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 22 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-04-15)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 18 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-03-28)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 20 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-04-03)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 21 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-04-06)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 15 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-03-06)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 17 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-03-24)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 16 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-03-21)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 14 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-03-03)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 12 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-02-30)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 13 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-03-01)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 8 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-02-13)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 11 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-02-27)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 9 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-02-23)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 5 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-02-06)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 6 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-02-09)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 3 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-01-30)

 • دم‍وک‍راس‍ی‌.شماره 1 

  م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ع‍ب‍د‌ال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌, 1302-01-27)