حیات

 

روزنامه حیات در طهران به صاحب امتیازی و مؤسسی «فلسفی» و مدیر مسئولی «هدایت‌الله داوری» تاسیس و شماره اول آن در چهار صفحه به قطع بزرگ طبع و در تاریخ دوشنبه ۲۷ رجب ۱۳۴۰ قمری مطابق ۶ حمل ۱۳۰۱ شمسی توزیع شده است. محل اداره روزنامه: طهران. خیابان باب همایون. قیمت اشتراک سالیانه داخله ۵۰ قران،   شش‌ماهه ۳۰ قران، خارجه اجرت پست علاوه می‌شود. تک نمره شش شاهی. در عنوان روزنامه حیات «مروج معارف و طرفدار حقوق عوام» معرفی شده، مقاله افتتاحی یا سر مقاله شماره اول تحت عنوان «حقوق ملت _ مساوات آزادی» تدوین یافته و در صفحات سوم و چهارم روزنامه مقاله به قلم فرخی مدیر طوفان تحت عنوان «علت تحصن من رفقا! برای اینکه» که خلاصه آن فرخی علت تحصن خود را در مجلس ذکرکرده، چاپ شده است . فاصله زیاد بین نشر سال اول و دوم روزنامه سبب شده که مدیر آن سر مقاله شماره اول سال دوم را برای توضیح این مطلب اختصاص دهد و آن را تحت عنوان «پس از پانزده ماه تعطیل» بنویسد. سر مقاله مذکور می‌رساند که روزنامه پانزده ماه تعطیل بوده است. در این سال محل اداره: طهران، خیابان چراغ برق، کوچه مسجد سراج الملک و طرز انتشار روزنامه هفته سه بار معین شده است. چیزی که در این شماره یعنی شماره اول سال دوم حیات خیلی تازگی دارد آن است که صفحه سوم این روزنامه به نام روزنامه «اصلاح» طبع شده. در جلد اول کتاب در ذیل روزنامه اصلاح خصوصیات این روزنامه ذکر شده مع ذلک به طور اجمال باز یادآور می‌شویم که صفحات سه و چهار روزنامه حیات به نام اصلاح طبع و توزیع شده و در حقیقت این دو صفحه روزنامه، مستقل و جداگانه بوده چنانچه شماره‌های هر کدام نیز با یکدیگر فرق دارد. مثلا شماره ۴ حیات؛ شماره ۱۰ اصلاح است. و همچنین صاحب امتیاز و مدیر مسئول اصلاح میرزا محمد رضای بوشهری معرفی شده ولی قیمت روزنامه همان است که در عنوان روزنامه حیات نوشته شده است. مندرجات این دو روزنامه با یکدیگر فرق دارد و هر کدام دارای سر مقاله علیحده و اخبار مختلف و جداگانه است. سر مقاله اصلاح در شماره اول سال دوم حیات تحت عنوان «نظری در کتب تعلیمیه» است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • حیات.شماره 4 

    فلسفی، میرزا آقا، صاحب و مؤسس؛ داوری، هدایت‌الله، -۱۳۴۹ ، مدیرمسئول‌ (مطبعه مدرن, 1303-03-29)

  • حیات.شماره 3 

    فلسفی، میرزا آقا، صاحب و مؤسس؛ داوری، هدایت‌الله، -۱۳۴۹ ، مدیرمسئول‌ (مطبعه مدرن, 1303-03-28)

  • حیات.شماره 1 

    فلسفی، میرزا آقا، صاحب و مؤسس؛ داوری، هدایت‌الله، -۱۳۴۹ ، مدیرمسئول‌ (مطبعه مدرن, 1303-03-19)