عصر انقلاب

 

روزنامه عصر انقلاب به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی (میرزا آقاخان همدانی) و سردبیری (ی. دبیر خلوت) در تهران تأسیس و شماره اول آن در چهاردهم ربیع الاول ۱۳۳۳ قمری مطابق برج دلو پارس ئیل و فوریه ۱۹۱۵ میلادی در دو صفحه به قطع بزرگ منتشر شده است. این روزنامه در ابتدا هفته یک نمره و پس از چندی هر هفته دو نمره در چها رصفحه به قطع بزرگ در مطبعه سربی (ایران) طبع و توزیع شده. محل اداره آن: تهران، مقابل شمس العماره در مطبعه ایران. عنوان تلگرافی: تهران اداره عصر انقلاب. هنگامی که عصر انقلاب هفتگی بوده صبح روز یکشنبه منتشر شده است. وجه اشتراک این روزنامه بدین قرار است: تهران سالیانه ۴۰ قران، شش ماهه ۲۲ قران، ولایات داخله ۴۵ قران و ۲۴ قران. خارجه ۶۰ قران و ۳۵ قران. تک نمره در تهران ۵ شاهی و در ولایات شش شاهی است. در عنوان روزنامه عصر انقلاب بدین قسم معرفی شده:«این جریده ملی آراد و مستقل الافکار در حفظ منافع وطن و اساس حکومت ملی سخنرانی می‌کند.» مندرجات روزنامه بدین قرار است که معمولا در صفحه اول آن مقاله سیاسی به قلم مدیر روزنامه نوشته شده و صفحات دیگر روزنامه مخصوص اخبار داخله و اخبار جنگ بین المللی اول پا به دایره انتشار گذاشته و مقالات آن بیشتر به منظور تحریک و انقلاب مردم بر علیه حکومت وقت نوشته شده است. فی المثل مقاله شماره سوم سال اول آن بعنوان (قاصر کیست مقصر کدام است؟) تدوین شده و در آن نویسنده سعی کرده کاست قاصر و مقصر را هئیت دولت قلمداد نماید. چیزی که بیشتر در روزنامه عصر انقلاب جلب توجه می‌کند طرفداری صریحی است که در آن بنفع آلمانها و به زیان متفقین شده و از این حیث بیشتر روزنامه جنبه تبلیغاتی دارد. فتوحات آلمان و ابلاغیه‌های آن دولت و مقالاتی از قبیل (آلمان و آذوقه) که در آن سعی شده فراوانی آذوقه را در آلمان ذکر نماید و یا مقاله (پاریس و توپهای مهیب آلمان) در آن درج شده است. روزنامه عصر انقلاب پس از سی و سه سال خاموشی، به همت فرزندان مرحوم عبدالله فریار و تحت نظر هیئت تحریریه، در تاریخ شنبه ۲۲ تیر ۱۳۲۵ شمسی مجددا منتشر شده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • عصر انقلاب.شماره 126 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-12-10)

 • عصر انقلاب.شماره 125 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-12-08)

 • عصر انقلاب.شماره 124 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-12-06)

 • عصر انقلاب.شماره 123 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-31)

 • عصر انقلاب.شماره 122 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-29)

 • عصر انقلاب.شماره 121 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-26)

 • عصر انقلاب.شماره 120 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-24)

 • عصر انقلاب.شماره 119 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-22)

 • عصر انقلاب.شماره 118 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-17)

 • عصر انقلاب.شماره 117 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-15)

 • عصر انقلاب.شماره 116 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-12)

 • عصر انقلاب.شماره 114 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-08)

 • عصر انقلاب.شماره 115 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-10)

 • عصر انقلاب.شماره 113 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-05)

 • عصر انقلاب.شماره 112 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-03)

 • عصر انقلاب.شماره 109 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-10-25)

 • عصر انقلاب.شماره 111 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-11-01)

 • عصر انقلاب.شماره 108 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-10-23)

 • عصر انقلاب.شماره 107 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-10-18)

 • عصر انقلاب.شماره 106 

  همدانی، میرزا آقاخان،۱۲۶۰- ۱۳۲۴، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ دبیر‌خلوت، ی.، سردبیر (مطبعه ایران‌, 1301-10-16)

View more