روح‌القدس

 

روزنامه روح القدس در طهران به مدیری «سلطان العلمای خراسانی» تاسیس و شماره اول آن در ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۲۵ قمری منتشر شده و هر شماره روزنامه در چهار صفحه به قطع ۱۱x۶/۵ سانتیمتر طبع شده است. وجه اشتراک سالیانه آن در طهران ۱۲ قران، در سایر شهرهای ایران ۱۷ قران. در روسیه ۵ منات. در سایر ممالک ده فرانک. مسلک روزنامه مبارزه بر علیه استبداد و مخصوصا شخص محمد علی شاه بوده و از این جهت در انقلاب ۲۶ جمادی الاولی ۱۳۲۶ قمری اداره روزنامه روح القدس که در یکی از بالاخانه‌های خیابان چراغ برق طهران بود به دست قشون استبداد اشغال شد. ظاهرا از روزنامه روح القدس بیش از ۲۶ شماره منتشر نشده است و آخرین نمره آن که شماره ۲۶ در تاریخ ۱۸ ربیع الثانی ۱۳۲۶ قمری است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • روح‌القدس.شماره 28 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-05-17)

 • روح‌القدس.شماره 27 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-05-04)

 • روح‌القدس.شماره 26 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-04-18)

 • روح‌القدس.شماره 25 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-04-03)

 • روح‌القدس.شماره 23 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-03-13)

 • روح‌القدس.شماره 24 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-03-24)

 • روح‌القدس.شماره 22 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-03-02)

 • روح‌القدس.شماره 21 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-02-26)

 • روح‌القدس.شماره 20 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-02-13)

 • روح‌القدس.شماره 19 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-02-06)

 • روح‌القدس.شماره 17 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-01-21)

 • روح‌القدس.شماره 18 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1326-01-28)

 • روح‌القدس.شماره 16 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1325-12-25)

 • روح‌القدس.شماره 15 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1325-12-18)

 • روح‌القدس.شماره 14 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1325-11-27)

 • روح‌القدس.شماره 12 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1325-09-25)

 • روح‌القدس.شماره 13 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1325-09-29)

 • روح‌القدس.شماره 11 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1325-09-13)

 • روح‌القدس.شماره 10 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1325-09-06)

 • روح‌القدس.شماره 9 

  خراسانی، سلطان‌العلما، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (کتابخانه شرافت, 1325-08-28)

View more