شفق سرخ‌

 

روزنامه شفق سرخ در طهران به مدیری آقای (علی دشتی) تاسیس و در سال ۱۳۰۰ شمسی منتشر شده است شماره اول شفق سرخ در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۱۳۰۰ انتشار یافته و در سنوات اول و دوم و سوم روزنامه هفته سه شماره و از تاریخ شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۰۴ شمسی، اواخر سال سوم روزنامه مبدل به یومیه شده و هفته‌ای ۵ شماره منتشر شده است. سال اول انتشار شفق سرخ در تاریخ ۱۱ حوت ۱۳۰۱ شمسی پایان یافته و برای تنظیم امور داخلی روزنامه مدت یک هفته تعطیل بوده و مجددا در تاریخ یکشنبه هفته بعد انتشار یافته و از این تاریخ سال دوم روزنامه شروع شده است. روزنامه ایران مورخ ۲۴ حوت ۱۳۰۱ شرحی تحت عنوان (سال دوم روزنامه شفق سرخ) بدین قسم نوشته: «جریده شریعه شفق سرخ سومین شماره سال دومش شروع شد. دوره یکسال گذشته این نامه را وقتی از نظر بگذرانیم در خلال مقالات و سبک و رویه آن یک روح فاضلانه و با مزیتی را مشاهده می‌کنیم که موجد آثار مزبوره بوده است شفق سرخ در ردیفه جراید بوده است که همیشه نویسنده‌اش در موقع انتشار روزنامه مبداء فکری و سبک و رویه خود را نسبت به اشخاص و عقاید از دست نداده و برای همین است که شفق سرخ جلب توجه و علاقه‌مندی فضلا را به خود نموده و امیدواریم در سال آتیه خدمات بیشتری نماید و موفقیت آقای دشتی را خواهانیم.» در حقیقت همان قسم که در روزنامه ایران اظهار نظر شده منظور عمده از سر مقاله‌های روزنامه شفق سرخ تولید انقلات افکار و تهییج روح و بیداری جامعه بوده و آقای دشتی در مقالات خود حتی الامکان در ترویج مدنیت غرب و آگاهی و آشنائی مردم به تمدن و ترقی عصر حاضر کوشیده است. شفق سرخ از جمله روزنامه‌های معدودیست که در تغییر افکار مردم موثر بوده و قلم جذاب و نیش درا آقای دشتی در مخالفت با دولت‌های وقت رل عده ای را بازی می‌کرده است مقالات تند و نافذ روزنامه سبب شد که چند بار توقیف مجددا منتشرشود. در سال ۱۳۰۱ شمسی در کابینه قوام السلطنه روزنامه شفق سرخ نیز مانند سایر جراید توقیف و مجددا منتشر شد.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • شفق سرخ.شماره 191 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, تاریخ نامش)

 • شفق سرخ.شماره 175 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, تاریخ نامش)

 • شفق سرخ.شماره 180 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, تاریخ نامش)

 • شفق سرخ.شماره 177 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, تاریخ نامش)

 • شفق سرخ.شماره 96 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, تاریخ نامش)

 • شفق سرخ.شماره 95 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, تاریخ نامش)

 • شفق سرخ.شماره 76 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, تاریخ نامش)

 • شفق سرخ.شماره 85 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, تاریخ نامش)

 • شفق سرخ.شماره 290 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1303-10-23)

 • شفق سرخ.شماره 75 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, تاریخ نامش)

 • شفق سرخ.شماره 67 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, تاریخ نامش)

 • شفق سرخ.شماره 288 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1303-10-18)

 • شفق سرخ.شماره 289 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1303-10-21)

 • شفق سرخ.شماره 287 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1303-10-14)

 • شفق سرخ.شماره 286 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1303-10-11)

 • شفق سرخ.شماره 285 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1303-10-09)

 • شفق سرخ.شماره 283 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1303-09-26)

 • شفق سرخ.شماره 284 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1303-09-29)

 • شفق سرخ.شماره 282 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1303-09-24)

 • شفق سرخ.شماره 281 

  دشتی، علی،۱۲۷۲؟ -۱۳۶۰ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌؛ مایل‌تویسرکانی، یدالله، ۱۳۲۹ - ۱۲۶۵، مدیرمسئول و سردبیر (مطبعه روشنائی, 1303-09-22)

View more