ن‍دای‌ وطن‌

 

روزنامه ندای وطن در تهران مؤسس و مدیری (مجدالاسلام کرمانی) تأسیس و در سال ۱۳۲۴ قمری منتشر شده است. ندای وطن با چاپ سربی در مطابع مختلف از قبیل (مطبعه شرقی) و غیره طبع شده است و در ابتدا هفته یک بار روزهای پنجشنبه طبع و جمعه توزیع (در عنوان روزنامه نوشته است ماهی چهار نسخه طبع و یک جلد کتاب هم به مشترکین تقدیم می‌شود.) می‌شده. محل اداره آن ابتدا همان (مطبعه شرقی) بوده و روزنامه همان جا توزیع می‌شده است. آبونه اشتراک سالیانه روزنامه: تهران ۲۵ قران، سایر بلاد محروسه ۳ تومان، در عثمانی و مصر ۴ مجیدی، در امریکا و فرنگ ۱۴ فرانک. روسیه و قفقاز ۸ منات. در هندوستان ۱۲ روپیه. قیمت یک نسخه سیصد دینار. اجرت اعلانات سطری یک قران و در صورت تکرار ده شاهی است. در بالای اسم روزنامه (ندای وطن) جمله (حب الوطن من الایمان) و در زیر آن جمله (هل من ناصر ینصرنی) و کلمات (آزادی، آبادی) چاپ شده است. ندای وطن معمولا در هشت صفحه به قطع وزیری بزرگ طبع گردیده و هر صفحه آن مشتمل بر دو ستون است. روزنامه ندای وطن از روزنامه‌های بسیار مفید و کثرالانتشار اول مشروطیت ایران بوده و تمام وقایع و حوادث مشروطیت ایران را در بردارد و انتشار آن تا موقع بمباران مجلس ادامه داشته است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 74 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-28)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 73 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-27)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 72 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-26)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 71 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-25)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 70 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-24)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 69 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-23)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 68 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-22)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 67 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-21)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 66 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-19)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 65 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-17)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 10 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1327-07-16)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 64 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-16)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 63 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-14)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 61 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-12)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 62 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-13)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 60 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-10)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 59 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-09)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 58 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-08-08)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 57 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-07-28)

 • ن‍دای‌ وطن‌.شماره 56 

  م‍ج‍دالاس‍لام‌‌‌ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،۱۲۸۸ ؟ -۱۳۴۲ ق‌.، مدیرمسئول (م‍طب‍ع‍ه‌ ش‍رق‍ی‌, 1325-07-24)

View more