روزنامه دولت علیه ایران‌

 

پس از انتشار شماره ۴۷۱ روزنامه وقایع اتفاقیه مورخ یوم پنجشنبه ۲۶ محرم مطابق سال پیچی ئیل سنه ۱۲۷۷ قمری، شمره ۴۷۲ این روزنامه به نام «روزنامه دولت علیه ایران» منتشر شد و بنابراین اولین شماره روزنامه مذکوردر صفر ۱۲۷۷ قمری انتشار یافته و این تغییر نام بدان سبب بوده که در این سال امور طبع روزنامه‌های دولتی از طرف ۵ ناصرالدین شاه به عهده «میرزا ابوالحسن خان غفاری نقاش کاشانی ملقب به صنیع الملک» واگذار گردید. نامبرده فن نقاشی را در فرنگستان تکمیل نمود و در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه تقرب مخصوصی یافت و نیز درفن طبع مهارت بسزا داشت و لذا پس از آنکه امور روزنامه بدو محول شد در صدد برآمد روزنامه‌ای مصور به تصاویری که خود می‌ساخت منتشر سازد و از اینجا روزنامه دولت علیه ایران پدید آمد. در این روزنامه علاوه بر اخبار درباری تصاویر بسیار نفیس و اعلی از شاهزادگان و حکام و رجال ان عصر رسم شده که درنوع خود بی نظیر است و از آن جمعا تا شماره ۶۶۸ مورخ هفتم شوال ۱۲۸۷ قمری به طور غیر مرتب انتشار یافته و در این تاریخ تعطیل شده است. روزنامه با چاپ سنگی و معمولا در چهار تا هفت صفحه به قطع وزیری بزرگ چاپ شده. از خصوصیات روزنامه دولت ایران علیه ایران یکی از تصاویر زیبائی است که از امرا و بزرگان در آن رسم شده و دیگر عنوان مطالب مهمه هر صفحه است که در حاشیه به خط نستعلیق طبع شده که در حقیقت می‌توان آن را فهرست مندرجات هر نمره روزنامه دانست.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more