ثریا

 

روزنامه ثریا ابتدا در قاهره مصر و بعد در طهران و سپس درکاشان تاسیس و منتشر شده است و ما به شرح هریک از دوره‌های آن جداگانه می‌پردازیم. ثریا در مصر - روزنامه ثریا در قاهره مصر به مدیری «میرزا علیمحمد خان کاشانی» به زبان فارسی تاسیس و هفته یک بار روزهای شنبه طبع و یکشنبه تقسیم می‌شده است، اولین شماره آن روز شنبه ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۳۱۶ قمری مطابق ۲۹اکتوبر ۱۸۹۸ میلادی انتشار یافته اسم روزنامه به خط نستعلیق درشت و روزنامه در عنوان هر شماره بدین قسم معرفی گردیده: «ثریا روزنامه‌ای است که از هرگونه وقایع پولتیکی و سیاسی و علوم و فنون و صنایع و ادبیات و تجارت و غیره بحث می‌کند و نیز مقالاتی که نافع به حال دولت و ملت باشد به کمال ممنونیت طبع و نشر می‌نماید.» محل اداره ثریا در مصر شارع عابدین و عنوان مراسلات میرزا علیمحمد خان کاشانی صاحب امتیاز و نگارنده روزنامه ثریا در مصر است. قیمت آبونه سالیانه آن در ممالک محروسه ایران ۳۶ قران. و در اسلامبول و سایر بلاد عثمانی ۴ مجیدی، در قفقاز و سایر شهرهای روسیه ۱۰ منات و در ممالک فرنگستان و امریکا ۲۵ فرانک، در هندوستان و چین ۱۲ روپیه، در مصر و اطراف آن ۴ ریال مصری است. قیمت آبونه در بلاد خارجه مقدم و در ایران در دو قسط گرفته می‌شود، وجه پست همه جا به عهده اداره ثریا است. به طور کلی مندرجات روزنامه ثریا عبارت است از اخبار و حوادث ایران و مصر و در بعضی از شماره‌ها اخبار عمومی جهان نیز در آن درج است. اخبار راجع به ایران به وسیله وکلای روزنامه که در شهرهای داخلی ایران بوده تهیه می‌شده و غالبا اخبار مربوط به ایران مفصل نوشته شده است. مقالات و نامه‌های شکوائیه نیز قسمتی از مندرجات روزنامه را تشکیل می‌دهد ثریا با چاپ سربی طبع شده ولی در هیچیک از شماره‌ها اسم مطبعه چاپ نشده و در انتهای صفحه آخر این عبارت درج است: «در مصر در مطبعه... چاپ شود»

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ث‍ری‍ا.شماره 8 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-09-11)

 • ث‍ری‍ا.شماره 7 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-08-28)

 • ث‍ری‍ا.شماره 6 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-08-16)

 • ث‍ری‍ا.شماره 5 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-08-05)

 • ث‍ری‍ا.شماره 4 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-07-21)

 • ث‍ری‍ا.شماره 3 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-07-09)

 • ث‍ری‍ا.شماره 2 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-07-02)

 • ث‍ری‍ا.شماره 1 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-06-24)

 • ث‍ری‍ا.شماره 40 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-05-25)

 • ث‍ری‍ا.شماره 39 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-05-13)

 • ث‍ری‍ا.شماره 37 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-04-29)

 • ث‍ری‍ا.شماره 38 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-05-06)

 • ث‍ری‍ا.شماره 36 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-04-22)

 • ث‍ری‍ا.شماره 35 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-04-15)

 • ث‍ری‍ا.شماره 34 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-04-08)

 • ث‍ری‍ا.شماره 33 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-04-01)

 • ث‍ری‍ا.شماره 31 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-03-17)

 • ث‍ری‍ا.شماره 32 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-03-24)

 • ث‍ری‍ا.شماره 30 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-02-25)

 • ث‍ری‍ا.شماره 29 

  ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و نگارنده (م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌, 1323-02-18)

View more