احتیاج

 

روزنامه احتیاج بطور هفتگی در تبریز باچاپ سنگی به مدیریت(علیقلی معروف بصراف) منتشر شده.این روزنامه در سال ۱۳۱۶ قمری تاسیس و پس از انتشار هفت شماره به امر امیر نظام گروسی حاکم آذربایجان توقیف شده است. علیقلی معروف به صراف دو روزنامه دیگر در تبریز بنام اقبال و آذربایجان منتشر نموده و در سال ۱۳۲۶ قمری وفات کرده است. شماره اول روزنامه احتیاج بنابر ضبط برون (صفحه ۳۶ مطبوعات ایران) در ۱۶ محرم سال ۱۳۱۶ مطابق ۶ژوئن ۱۸۹۸ انتشار شده است. بنابراین شماره هشت و توقیف آن؛ روزنام دیگری بنام اقبال منتشر شده است. بنابراین شماره هشت احتیاج بنام (اقبال) بوده و این شماره در ۲۹ ربیع الاول سال مذکور نشر شده است. وی از کسانی است که کمکهای بزرگی بپیشرفت آزادی در مملکت و بخصوص در آذربایجان نموده و با تاسیس روزنامه احتیاج و اقبال و بعدا آذربایجان بتاسیس مشروطیت ایران خدمات گرانبهائی کرده است مرحوم کسروی در تاریخ مشروطیت ایران جلد اول صفحات ۲۰۷و۲۰۸ در جائیکه از (کوشندگان برای مشروطیت نام برده) می‌نویسد:«در تبریز هم کسانی پیدا شده بودند که معنی کشور و زندگانی توده را میفهمیدند و از چگونگی کشورهای اروپا آگاه میبودند...کسروی پس آنکه شرح حال چند تن از کوشندگان را نوشته ،در باره صراف می‌نویسد.«شگفت‌تر از همه کار صفراف است که راپوتچی باشی محمد علی میرزا میبوده که راپوتها بوده و با آنان همراهی و همدردی می‌نموده و بهنگام خود یاوریها میکرده و آنان را از گرفتاریها رها میگردانیده. این صراف روزنامه بنام( احتیاج) برپا کرد که چند شماره از آن بیرون آمد ولی چون سخنانی نوشت که بمحمد علی میرزا ناخوش افتاد با دستور او چوب بپایش زدند و از روزنامه‌اش جلو گرفتند.»

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر