رهنما

 

روزنامه رهنما به صاحب امتیازی «میرزا عبدالرحیم خان» در طهران به طور هفتگی تاسیس و شماره اول آن در ۸ صفحه به قطع وزیری بزرگ با چاپ سربی در «مطبعه شاهنشاهی» طبع و در تاریخ سه شنبه ۲۶ جمادی الاخره ۱۳۲۵ قمری هجری مطابق ۶ اوت ماه فرهنگی ۱۹۰۷ میلادی منتشر شده است. سرلوحه روزنامه عبارت از «برج بلندی است که پای عمارت مرتفعی واقع شده و در مقابل عمارت دریای بزرگی است که یک کشتی کوچک بر روی آن حرکت می‌کند و از طرفی واگنی روی خط آهنی حرکت می‌نماید» در وسط این سرلوحه اسم روزنامه «رهنما» به خط نسخ نوشته شده و سرلوحه نوعا به رنگ قرمز و گاهی سیاه و سبز چاپ شده است. این سرلوحه به امضای «ابراهیم» نامی رسم شده است. در بالای سرلوحه این آیه: انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما مفکورا» و در زیر آن در ضمن دو سطر مرام و مسلک روزنامه بدین قسم درج گردیده: «این جریده هفتگی دارای مقالات سیاسی و علمی و اخلاقی و حقوق بین المللی است. مقالات مطابق با مسلک جریده به امضاء و تعرفه پذیرفته در انتشارش اداره مختار است و در هر صورت مسترد نمی‌شود. قیمت اعلانات سطری یک قران است» پس از دو سطر مذکور خصوصیات دیگر روزنامه بدین نحو نوشته شده: عنوان مراسلات: طهران خیابان لاله زار جریده رهنما. قیمت تک نمره در طهران پنج شاهی. سایر بلاد سیصد دینار است. وجه اشتراک پس از قبول دو نمره مطالبه و دریافت می‌شود. قیمت اشتراک سالیانه: طهران پانزده قران. ولایات داخله ۲۰ قران. ممالک خارجه ۲۵ قران.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • رهنما.شماره 16 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-12-16)

 • رهنما.شماره 15 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-12-06)

 • رهنما.شماره 18 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1326-01-08)

 • رهنما.شماره 17 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-12-24)

 • رهنما.شماره 13 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-10-26)

 • رهنما.شماره 9 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-08-29)

 • رهنما.شماره 14 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-10-26)

 • رهنما.شماره 12 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-10-16)

 • رهنما.شماره 8 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-08-15)

 • رهنما.شماره 5 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-07-24)

 • رهنما.شماره 7 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-08-07)

 • رهنما.شماره 6 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-08-01)

 • رهنما.شماره 11 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-10-09)

 • رهنما.شماره 3 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-07-10)

 • رهنما.شماره 4 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-07-17)

 • رهنما.شماره 23 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1326-03-21)

 • رهنما.شماره 22 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1326-03-05)

 • رهنما.شماره 2 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1325-07-03)

 • رهنما.شماره 24 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1326-04-11)

 • رهنما.شماره 21 

  شیرازی، عبد‌الرحیم، مدیرمسئول (مطبعه شاهنشاهی, 1326-02-11)

View more