مرد کار

 

روزنامه مردکار در تهران به مدیری و صاحب امتیازی (لسان) تأسیس و در سال ۱۳۰۲ منتشر شده است. شماره اول این روزنامه با چاپ سنگی در چهار صفحه به قطع کوچک در مطبعه (عبدالرحیم) طبع و در تاریخ یوم ۲۶ رجب ۱۳۴۲ قمری مطابق ۱۰ حوت ۱۳۰۲ شمسی انتشار یافته است. محل اداره: گذر مستوفی، وجه اشتراک آن تهران سالیانه ۵۰ قران، شش ماهه ۳۰ قران، ولایات به ترتیب ۶۰ قران و ۳۵ قران، تک نمره ۴ شاهی. در عنوان روزنامه مرد کار اینطور معرفی شده: «این جریده فقط طرفدار آزادی مطابق قوانین اسلامی» است. مقاله افتتاحی روزنامه تحت عنوان (نزاع بین مشروطه و جمهوری و کشف حقیقت) نوشته و بدین قسم شروع می‌شود: ۲۱۰   «بزرگان از عقلا و سیاسیون عالم اقسام دولت را به سه قسم شمرده‌اند اول دولت مستبده...» تمام مطالب شماره اول دنباله همین مقاله و راجع به نزاع جمهوری و مشروطه است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • مرد کار.شماره 1 

    لسان، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه خیرالحاج‌حاج‌عبدالرحیم‌, 1342-07-23)