ناصری‌

 

روزنامه ناصری در تبریز به مدیری (محمد ندیم باشی مدیر مدرسه مظفری تبریز) تأسیس و در سال ۱۳۱۱ قمری منتشر شده است. این روزنامه در تحت عنوان اداره ندیم‌السلطان وزیر انطباعات بوده و در تقویم ضمیمه کتاب (التدوین فی احوال جبال شروین) تألیف محمد حسن خان اعتمادالسلطنه درباره ارباب مشاغل در سال یونت‌ئیل ۱۳۱۱ قمری، روزنامه ناصری منطبعه تبریز را جزو وزارت انطباعات ذکر نموده و تشکیلات مطبعه و روزنامه را بدین قسم ضبط کرده است: «عمل روزنامه و به اسم خانه‌های آذربایجان به ریاست نواب والا امیرزاده عباسقلی میرزا مجرر نفر فراش دو نفر اداره روزنامه مبارکه ناصری منطبعه تبریز به ریاست جناب آقا میرزا محمد ندیم باشی حضرت ولایت عهد و رئیس مدرسه مظفریه تبریز جناب صدق الملل منشی مخصوص حضرت ولایت عهد منشی و مدیر». طرز انتشار روزنامه ناصری هر ده روز یکبار با چاپ سنگی بوده و مدت هشت سال (۱۷-۱۳۱۱) منتشر شده است. مندرجات آن نیز مطالب مربوط به اقتصاد و فلاحت و صناعت بوده است. تربیت در فهرست روزنامه‌های آذربایجان به یک سطر درباره این روزنامه قناعت کرده می‌نویسد: «ناصری روزنامه ده روزه منتشر در تبریز با چاپ سنگی به مدیریت محمد ندیم باشی مدیر مدرسه مظفری و بعد از ان مسعود عدل در ۱۷-۱۳۱۱».

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ناصری.شماره 30 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-07-21)

 • ناصری.شماره 28 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-07-01)

 • ناصری.شماره 29 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-07-11)

 • ناصری.شماره 27 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-06-21)

 • ناصری.شماره 26 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-06-11)

 • ناصری.شماره 25 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-06-01)

 • ناصری.شماره 24 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-05-21)

 • ناصری.شماره 23 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-05-11)

 • ناصری.شماره 22 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-05-01)

 • ناصری.شماره 21 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-04-21)

 • ناصری.شماره 20 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-04-11)

 • ناصری.شماره 19 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-04-01)

 • ناصری.شماره 18 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-03-21)

 • ناصری.شماره 17 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-03-11)

 • ناصری.شماره 16 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-03-01)

 • ناصری.شماره 15 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-02-21)

 • ناصری.شماره 14 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-02-11)

 • ناصری.شماره 13 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-02-01)

 • ناصری.شماره 12 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-01-21)

 • ناصری.شماره 10 

  آجودان باشی، مسعودخان، مدیرمسئول؛ ندیم‌باشی، محمد، مدیرمسئول؛ آجودان، میرزا محمود خان، مدیرمسئول (مطبعه مدرسه مظفریه, 1314-01-01)

View more